Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol

III SA/Gl 803/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-17

swoją decyzję z dnia [...] r., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO w K. z dnia [...] r., nr [...] w sprawie...
przez Urząd Miasta K., Postanowieniem z dnia [...] r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło zawieszenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 2226/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji 1. stwierdza nieważność...
[...] czerwca 2009 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji tego organu umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji Nr [...] udzielonej na rzecz skarżącej na wydobywanie...

II GSK 1868/18 - Wyrok NSA z 2022-04-05

. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w części dotyczącej...
: Organ lub Minister) z (...) r. nr(...), utrzymującą w mocy swoją wcześniejszą decyzję z (...)r. nr (...)o odmowie stwierdzenia nieważności Zezwolenia nr (...) z (..) r...

VI SA/Wa 2227/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji 1...
z dnia [...] czerwca 2009 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji tego organu umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji Nr [...] udzielonej na rzecz...

VI SA/Wa 893/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji koncesyjnej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r...
., Minister Środowiska po rozpatrzeniu wniosku S., utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] września 2012 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji koncesyjnej...

II SA/Sz 359/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-22

.: - nr [...], - nr [...] - nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych I uchyla zaskarżone decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...
., Wnioskiem z dnia [...] r. Z. M. - B., wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności wskazanych wyżej decyzji twierdząc, że jest właścicielem...

VI SA/Wa 732/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

Środowiska z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej udzielenia koncesji oddala...
(wyrok NSA z 29 maja 2008 r., I OSK 826/07, Lex 424659)., Skoro wniosek o stwierdzenie nieważności złożony został przez podmiot nie legitymujący się interesem prawnym...

II GSK 125/05 - Wyrok NSA z 2005-11-10

do udziału w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO z [...] stycznia 2000 r., gdyż sprawa koncesji pozostaje w kręgu zainteresowań pracowników...
dotyczącym uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopalin., W skardze do sądu administracyjnego pełnomocnik ZZ 'K.' wniósł o stwierdzenie nieważności, względnie o uchylenie...

VI SA/Wa 1899/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-26

[...] czerwca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zmiany koncesji 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy...
. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia [...] marca 1999 r., zmieniającej koncesję nr [...] b. Wojewody [...] z dnia...

II GSK 823/19 - Wyrok NSA z 2022-09-22

i Technologii z dnia 6 marca 2018 r. nr 46/DI/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy...
. rozmiaru, czy możliwości jej przeniesienia. Podstawą stwierdzenia nieważności nie jest bowiem przekroczenie określonego pułapu procentowego nakładów do całości...
1   Następne >   +2   +5   +10   32