Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

IV SA/Wa 1941/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-23

Gospodarki z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia I. uchyla zaskarżoną decyzję...
administracyjne, wszczęte wnioskiem N. C. i B. S. z dnia 13 lipca 1990r. podtrzymanym przez następców prawnych ww. wnioskodawczyń - w części dotyczącej stwierdzenia nieważności...

IV SA/Wa 1877/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

J. F., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia nr [...] Ministra Przemysłu i Handlu z dnia [...] czerwca 1947 r. o przejęciu...
w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia nr [...] Ministra Przemysłu i Handlu z dnia [...] czerwca 1947 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa, w części...

VI SA/Wa 1755/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

z siedzibą w Ż. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
prawnym Z. Sp. z o.o. z siedzibą w O. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] lutego 2003 r...

II GSK 29/05 - Wyrok NSA z 2005-04-18

ustawy o kontroli skarbowej, stanowiło zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego kwalifikowane naruszenie prawa, będące podstawą stwierdzenia nieważności rozstrzygnięcia...
w tej sprawie przez organ niewłaściwy, co winno skutkować zastosowanie art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. i stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozstrzygnięcia na podstawie art. 145 § 1...

VI SA/Wa 2566/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-10

po legalizacji taksometru., W konkluzji skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji...
przez stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji bądź jej uchylenie., Na zasadzie art. 151 p.p.s.a. Sąd skargę oddalił. ...

IV SA 473/00 - Postanowienie NSA z 2002-06-25

/Dz.U. nr 124 poz. 584/, dalej zwanej ustawą., Strona skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonego orzeczenia lub jego uchylenie, ponieważ orzeczenie to wydano...
Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi 'G.' Sp. z. o.o. w G. na orzeczenie Komisji Rzeczoznawców z dnia 30 grudnia 1999 r. w przedmiocie stwierdzenia...

IV SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

. A to bez wątpienia kwalifikowałoby się jako przesłanka stwierdzenia nieważności /art. 156 par. 1 pkt 3 Kpa/., Zasadność przedstawianych tu poglądów potwierdzają, jak się wydaje...
, co zgodnie z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności., Mając jednak na uwadze występujące rozbieżności w orzecznictwie, będące następstwem...

II SA/Ka 1449/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2003-05-15

państwa, co kwalifikowałoby się jako przesłanka stwierdzenia nieważności., Zdaniem składu orzekającego poglądu powyższego nie sposób jednak podzielić. Jak wyjaśniono...
sposób kończą sprawę., Istotą sprawy jest określenie ilości i wartości wyrobów zakwestionowanych w związku ze stwierdzeniem w toku kontroli uchybienia, o którym mowa w art. 26...

I SA/Lu 983/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-10

/Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Państwowa Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektorat w B.-P. przeprowadziła w dniach 27-30...
z zakresu administracji publicznej, który dotyczy stwierdzenia obowiązku, wynikającego z przepisów prawa /art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA/, ale ma znamiona prawne decyzji...

II GSK 2000/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

(niestwierdzenie nieważności decyzji organów obu instancji) w związku z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., pomimo wydania zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów...
uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości /art. 28 ust. 2 pkt 4/, stwierdzenie nieprawidłowości skutkuje przekazaniem zaleceń pokontrolnych i wezwaniem do usunięcia...
1   Następne >   3