Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 2586/13 - Wyrok NSA z 2015-06-12

z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie...

II OSK 636/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

i Cudzoziemców z dnia [...] maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej obywatelstwa polskiego 1. uchyla zaskarżony wyrok...
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia [...] maja 2005 r. oraz z dnia [...] stycznia 2005 r., którą organ nadzoru odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody...

II OSK 1786/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Wnioskiem z dnia 7 lutego 2005r. S. K. zwrócił...

II OSK 69/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

i Administracji z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia., Zaskarżoną decyzją Minister, po rozpatrzeniu wniosku J. T. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej...

II OSK 1927/07 - Wyrok NSA z 2008-12-23

z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z [...] kwietnia 2005 r. i utrzymanej nią w mocy decyzji Wojewody...

II OSK 1296/13 - Wyrok NSA z 2014-12-23

. nr [...] w przedmiocie podjęcia z urzędu postępowania w spawie stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 marca 2013 r...
i Administracji z dnia [...] listopada 2011 r. w przedmiocie podjęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył...

II OSK 56/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny...
z [...] marca 2007 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z [...] stycznia 2005 r. i utrzymanej nią w mocy decyzji...

II OSK 2579/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia., Powyższy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją...

II OSK 1308/09 - Wyrok NSA z 2010-09-08

[...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. uchyla zaskarżoną decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...
decyzję własną z dnia [...] października 2008 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] marca 2006 r., którą Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji...

SA/Sz 827/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-11

Spółki z o.o. jako Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. [...]w [...] o stwierdzenie nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu...
Odwoławcze w [...] na podstawie art. 157 § 2 Kpa wszczęło z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej zezwolenia [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   19