Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1. uchyla...
- Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o stwierdzenie nieważności wyżej powołanej decyzji Prezesa URTiP z dnia [...] listopada 2005 r., zwanej dalej decyzją...

VI SA/Wa 2359/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-25

Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną...
stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej obowiązek dostosowania stawki z tytułu zakańczania połączeń głosowych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej P. S.A. - odrzucono...

VI SA/Wa 1703/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-06

w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...
[...] lipca 2006 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa URTiP z dnia [...] listopada 2005...

II GSK 162/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej rezerwację...
Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu orzeczenia...

II GSK 163/09 - Wyrok NSA z 2010-01-12

pozostała bez zmian., W dniu [...] lipca 2006 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa URTiP z dnia [...] listopada 2005 r...
., Na mocy decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r., nr [...] Prezes UKE umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa URTiP z dnia [...] listopada...

II GSK 153/19 - Wyrok NSA z 2022-06-28

r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie nałożenia obowiązku zastosowania stawki z tytułu połączeń głosowych 1. oddala skargę kasacyjną...
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 7 listopada 2017 r., nr DHRT.WORK.609.13.2016.31, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności części decyzji., Skargę...

II GSK 373/08 - Wyrok NSA z 2008-12-11

z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] czerwca 2006 r., Sąd orzekał w następującym stanie sprawy., W dniu 13 marca...
o ponowne rozpatrzenie sprawy, domagając się stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r. oraz decyzji z dnia [...] czerwca 2006 r. ewentualnie o uchylenie...

II GSK 848/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

narodowej i zagrozić ważnym interesom Państwa., T. S.A. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, domagając się stwierdzenia nieważności decyzji albo uchylenia decyzji...
., a wniosek T. S.A. o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] czerwca 2006 r. na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., jako wydanej bez podstawy prawnej, został...

VI SA/Wa 1704/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-06

dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości oddala skargę Decyzją z dnia [...] grudnia 1991 r. w sprawie przydziału i sposobu...
nieważności decyzji Prezesa URTiP z dnia [...] listopada 2005 r., Na mocy decyzji nr [...] z dnia [...] grudnia 2006 r. Prezes UKE umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia...

VI SA/Wa 615/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-26

o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r. oraz decyzji z dnia [...] czerwca 2006 r. ewentualnie o uchylenie decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r...
zachowana. W związku z powyższym ww. zarzuty T. oraz wniosek T. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa UKE z dnia [...] grudnia 2006 r. zgłoszonego we wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   43