Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol

II SA/Sz 1125/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-17

., nr [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty B. z dnia [...] r. uchylającej własną decyzję z dnia [...] r...
., w terminie przewidzianym dla stron, złożyli odwołanie od decyzji domagając się stwierdzenia nieważności decyzji Starosty B. z dnia [...] r., nr [...] i podnosząc...

II SA/Lu 40/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-28

Okręgowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia...
., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) odmówiło stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Kolegium z dnia [...]r., nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Kolegium z dnia...

II SA/Łd 952/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-23

stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
się w sposób następujący:, Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...], po rozpatrzeniu wniosku A.Z., odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Łd 953/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-23

stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
, że A. Z. nie był stroną postępowania zakończonego ww. decyzją, zatem nie jest też stroną postępowania o stwierdzenie nieważności tego zezwolenia. Zgodnie z art. 29a ust. 1...

II OSK 1405/11 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] października 2010r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30...
[...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji przedstawił następujący stan faktyczny...

II SA/Wr 533/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-13

. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o cofnięciu...
z siedzibą we W. - reprezentowanej przez radcę prawnego B. K., w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia...

II FSK 788/19 - Wyrok NSA z 2019-06-12

Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie opłaty za gospodarowanie...
stycznia 2018 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia wysokości należnej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi., W skardze...

II SA/Po 537/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II...
., zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza J. z dnia [...] 2008 r. sygn. akt [...], którą orzeczono o obowiązku...

II SA/Gl 1651/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-20

Środowiska w Katowicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
. nr [...] po rozpatrzeniu wniosku Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (dalej: ŚWIOŚ, Skarżacy) o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy M. z dnia [...] r...

IV SA/Wa 1066/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-03

administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] sierpnia 2016 r. znak: [...] nakładającej na skarżącą spółkę obowiązek...
zakończonej decyzją z dnia [...] sierpnia 2016 r., znak: [...]., W dniu [...] sierpnia 2016 r. skarżąca złożyła także wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100