Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

dniowy termin do stwierdzenia jej nieważności i wydania rozstrzygnięcia nadzorczego upłynął w dniu 3 czerwca 2018 r. Zdaniem organu nadzoru, wniosek w tym zakresie...
). Z treści art. 91 ust. 1 u.s.g. wynika, że dla ustalenia ostatecznego terminu na stwierdzenie nieważności uchwały znaczenie ma data otrzymania uchwały, przedłożonej organowi...

II SA/Sz 717/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-09

w przedmiotowej sprawie., 3. W odpowiedzi na skargę Rada wniosła o jej odrzucenie z powodu braku interesu prawnego Skarżącego w stwierdzeniu nieważności zaskarżonej...
jest zatem jakiejkolwiek argumentacji prawnej uzasadniającej stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył...

II SA/Wa 447/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności., Przesłanki nieważności aktu organu gminy określone zostały w art. 91 ust. 1 zd. 1 ustawy...
o samorządzie gminnym., Powyższe oznacza, że jedynie istotne naruszenie prawa może być podstawą stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy...

III SA/Wr 1032/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-24

na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 u.p.p.s.a., stwierdzenie nieważności tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdzenie, że zostały...
one wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 u.p.p.s.a.). Zgodnie z treścią art. 134 § 1 u.p.p.s.a....

III SA/Lu 689/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-16

prowadzić do stwierdzenia nieważności takiej uchwały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uwzględnienie skargi inicjatorów referendum na uchwałę podjętą przez radę...
, skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, zarządzenie przeprowadzenia referendum na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o referendum lokalnym...

II OSK 1660/09 - Wyrok NSA z 2010-01-29

nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie odrzucenia wniosku...
w Warszawie uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] października 2007 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł...

III SA/Wr 320/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-18

ust. 4 u.r.l. Już tylko te nieprawidłowości pozwalały na stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały, jako naruszającej obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 14 ust. 4...
, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i pkt 6 u.p.p.s.a., stwierdzenie nieważności tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdzenie, że zostały one wydane z naruszeniem...

II SA/Po 289/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-08

o rozpoznanie sprawy w terminie 14 dni stosownie do art. 20 ust. 2 zd. 1 u.r.l., stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały ze wskazaniem, że doszło do rażącego naruszenia...
. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 u.s.g. Nadmienił także, że termin na stwierdzenie nieważności uchwały przez organ jeszcze nie upłynął. Oznacza to, że kognicja sądu...

III SA/Gd 721/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-01

, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 p.p.s.a.)., Niniejsza skarga została wniesiona na podstawie...
., W pierwszej kolejności nie można się zgodzić ze stanowiskiem Rady, które sprowadza się do stwierdzenia, że podanie do wiadomości mieszkańców gminy przedmiotu zamierzonego...

IV SA/Gl 628/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-14

zarzutami, skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały i ustalenie obowiązku Rady Miejskiej w K. w zakresie przeprowadzenia referendum w sprawie podziału...
w protokole zawarte stwierdzenie, że uchwała nie została podjęta. Ponadto według dalszej części protokołu, Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że po krótkich...
1   Następne >   +2   6