Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Wa 2095/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
z [...] maja 2016 r. nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymał w mocy decyzję własną z [...] marca 2016 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności...

IV SAB/Wa 157/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-19

się z rażącym naruszeniem przepisów ustawy paszportowej., Biorąc pod uwagę, że strona domagała się stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu paszportu z prawem jednokrotnego...
przekroczenia granicy, organ umożliwił stronie przedstawienie zaskarżonej decyzji, bowiem aby możliwym było nadanie toku postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji...

IV SAB/Wa 152/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

., Biorąc pod uwagę, że strona domagała się stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu paszportu z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy, organ umożliwił stronie...
przedstawienie zaskarżonej decyzji, bowiem aby możliwym było nadanie toku postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, organowi musi być znany substrat materialny decyzji...

III SA/Wr 62/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-04

wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji K W M O w L z dnia [...], o wydaniu im paszportów z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy RP, na mocy art. 156 - 158 kodeksu...
postępowania administracyjnego., W myśl art. 157 § 1 i § 2 k.p.a. właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego...

II SA/Wr 492/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

Wojewoda Dolnośląski, który wniósł o stwierdzenie nieważności następujących jej fragmentów: -- § 7 ust. 1 we fragmencie: 'w szczególności' uchwały z powodu istotnego...
jako naruszenie zasad sporządzania planu, które skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały w całości lub części., Dalej skarżący zwrócił uwagę na zapis § 7 ust. 19...

I SA 400/83 - Wyrok NSA z 1983-07-20

Morskiej z dnia 24 stycznia 1983 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o unieważnieniu książeczki żeglarskiej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa...
o stwierdzenie nieważności wyżej wskazanej decyzji, podnosząc, że wydanie mu książeczki żeglarskiej było poprzedzone wydaniem decyzji przez właściwy organ Ministerstwa Spraw...

IV SA/Po 679/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-06

stwierdzenia nieważności czynności ustalenia cząstkowej negatywnej oceny dorobku z dnia [...] października 2009 r., podtrzymanej przez Kuratora pismem z dnia...
uchybień w działaniu administracji publicznej obliguje sąd od uchylenia decyzji, stwierdzenia jej nieważności, bądź też stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa...

II SA/Wr 76/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-03

, z późn. zm.) wniósł o stwierdzenie nieważności § 14 ust. 1 we fragmencie 'każde przeznaczenie może występować samodzielnie lub w dowolnych proporcjach', § 14 ust. 1 pkt...
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co uzasadnia wniosek o stwierdzenie jego nieważności., Następnie organ nadzoru wyjaśnił w uzasadnieniu...

IV SA/Wa 192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-13

administracyjnego z wniosku skarżącego o stwierdzenie nieważności wpisu w paszporcie wydanym skarżącemu w, latach 80. NSA jednoznacznie stwierdził, że rozstrzygnięcie takie jest wadliwe...
w tej sprawie., Natomiast decyzja organu I instancji z dnia [...] października 2010r. odmawia wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności wpisu w paszporcie...

IV SA/Wa 1244/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-14

Rejonowej w L. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] odmawiającej unieważnienia paszportu Pana D. R. W. odmówił stwierdzenia nieważności wyżej...
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2006 r., którą - po rozpatrzeniu sprzeciwu prokuratora - odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody...
1   Następne >   3