Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol

II SA/Op 405/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-06

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 15 lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zalesiania oddala skargę. Przedmiotem...
. - dopisek Sądu), nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 29 listopada 2013 r., nr [...]., Skarga została wniesiona w następującym stanie...

II OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję...
Wsi utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] maja 2012 r., którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2004...

II SA/Op 413/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-01

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zalesiania oddala skargę. Przedmiotem skargi...
2011 r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję własną tego organu z dnia 10 czerwca 2010 r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...

II OSK 515/09 - Wyrok NSA z 2010-03-11

w Legnicy z dnia [...] lutego 2008 r. [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji...
oddalił skargę J. i R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia [...] lutego 2008 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...

II OSK 2240/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia...

II SA/Łd 724/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-04

2020 roku sprawy ze skargi M. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
, po rozpatrzeniu wniosku M.Ł. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ł. [...] z dnia [...]. określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na nieruchomości...

II OW 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Małopolskim w przedmiocie wniosku M. K. z dnia [...] marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi postanawia: wskazać Wojewodę Małopolskiego...
Małopolskim. W uzasadnieniu wskazało, że M. K. zwrócił się do wojewody o stwierdzenie nieważności decyzji - trzech Aktów Własności Ziemi wydanych przez Naczelnika Miasta...

IV SA/Wa 563/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-02

w W. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r., Samorządowe Kolegium...
.), zwanej dalej 'kpa' utrzymało w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2009 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. nr [...] z dnia...

II OW 90/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Wsi w sprawie rozpatrzenia wniosku M. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Radomskiego z dnia [...] grudnia 1979 r., nr [...] postanawia: wskazać Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze w Radomiu, jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku M. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Radomskiego z dnia [...] grudnia 1979 r...

II SA/Kr 1575/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-25

Stowarzyszenia [...] w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 25 sierpnia 2014 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji (akta administracyjne organu I instancji, karta nr 75)., W toku poprzednio prowadzonego postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   27