Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 2121/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-15

z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu wskazał, że nie skorzystał...
(tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwaną dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku Z.Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

I OZ 312/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 lutego 2008 r. odrzucił wniosek Z. U. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie protokołu...
, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Pismo z wnioskiem...

II SA/Wa 797/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-03

z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zwolnienia ze służby: - oddala skargę...
wskazanego na wstępie rozstrzygnięcia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Szef ABW wydał w dniu [...] sierpnia 2007 r. postanowienie, którym odmówił...

I OSK 1214/07 - Wyrok NSA z 2008-08-06

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2007 r. sygn. akt...
przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy., W uzasadnieniu w/w wyroku Sąd stwierdził, co następuje:, Szef Agencji Bezpieczeństwa...

I OSK 1045/06 - Wyrok NSA z 2007-04-26

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 1067/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-13

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. zaskarżone...
terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...], odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne...

II SA/Wa 859/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-03

rozstrzygnięcia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Szef ABW wydał w dniu [...] sierpnia 2007 r. postanowienie, którym odmówił przywrócenia terminu...
złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania., Szef ABW postanowieniem z dnia [...] marca 2008 r. odmówił przywrócenia terminu...

II SA/Wa 1306/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-29

i wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. - oddala skargę - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po rozpatrzeniu raportu...
się do organu o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz pismem z tego samego dnia złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy., Szef...

I OSK 1055/06 - Wyrok NSA z 2007-04-26

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną A. G. w dniu 3 lipca 2004 r. złożył...
Bezpieczeństwa Wewnętrznego działając na podstawie art. 59 k.p.a., wydał w dniu 12 lipca 2004 r. postanowienie nr [...], w którym odmówił wnioskodawcy przywrócenia terminu...

I OZ 466/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-10

postanowienia z dnia 27 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1074/07 odrzucającego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 23...
zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1074/07 odrzucił wniosek Z. U. o przywrócenie terminu...
1   Następne >   +2   5