Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Wa 635/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

[...] lutego 2017 r. bez numeru w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017...
także: 'skarżący' lub 'strona skarżąca') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w E. (dalej także: 'RWKL...

II SO/Wa 46/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-16

wniosku L. M. H. z dnia 30 października 2006 r. o przywrócenie terminu pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia, w którym można żądać wznowienia postępowania...
wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt II SA/Wa 2118/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę L. M. H...

II SA/Wa 85/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

niejawnym wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Sił Powietrznych z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia...
z zawodowej służby wojskowej postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu 26 grudnia 2009 r. (data stempla pocztowego) K. B. wniósł skargę na decyzję Dowódcy...

II SA/Wa 636/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

., które w petitum zawierało jednoczesny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższego orzeczenia RWKL w E., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu...
przebadania w celu ustalenia zdolności do służby wojskowej., W wyniku rozpoznania powyższego wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

II SA/Wa 1537/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zwrotu kosztów zakwaterowania, umundurowania...
, postanowieniem nr [...] z dnia [...] czerwca 2007 r., odmówił przywrócenia terminu [...] M. D. do wniesienia odwołania od decyzji Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej...

OSK 242/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-26

nie można stosować przepisów o przywrócenie terminów procesowych., Terminy prawa materialnego są terminami prekluzyjnymi, które muszą być uwzględniane przez sąd, a czynność podjęta...
: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i odrzucić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 1303/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

[...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. stwierdza...
§ 1 oraz art. 59 § 2 k.p.a. odmówił [...] J. K. przywrócenia terminu do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Obrony...

II SA/Wa 21/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-07

., odmówił J. D. wszczęcia postępowania w sprawie jego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia...
w W. - [...], za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2007 r. Wraz z tym wnioskiem...

II OZ 1199/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

/Gl 335/06 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w Katowicach na decyzję...
) przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi. Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2006r., sygn. akt II SA/Gl 335/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił...

I OSK 868/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

Narodowej o przywrócenie, na podstawie art. 58 k.p.a., terminu odwołania od powyższej decyzji. Jednocześnie w treści tegoż pisma podał, że: 'wnioskuję zgodnie z art. 127 § 3...
wyroku uchylającego oba postanowienia Ministra wskazano, że pismo skarżącego nie budzi żadnych wątpliwości, że chodzi mu o przywrócenie terminu do ponownego rozpatrzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   47