Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II SA/Rz 801/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-22

ze świadczeń pomocy społecznej, które stanowią jedyne źródło jego dochodu; obecnie pobiera zasiłek stały w kwocie 529 zł. Prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest osobą...
, którą uzyskuje ze środków pomocy społecznej. Musi z niej pokryć wydatki na wyżywienie oraz opłaty związane z domem. Ponadto wnioskodawca to osoba niepełnosprawna...

III OSK 5381/21 - Wyrok NSA z 2022-10-18

na wójta obowiązku odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego na uzasadniony wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., podczas gdy ustawa...
nie przewiduje takiego warunku odwołania. Ww. przepis ten de facto daje możliwość odwołania członków zespołu kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., podczas gdy prawo...

II SA/Rz 245/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-20

oraz podania, czy rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, jak też przedłożenia wyciągów z rachunków bankowych córki M. S., W odpowiedzi wnioskodawcy podali...
wniosku Z. S. i W. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w [...], M. S., Z. S...

II SA/Rz 245/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-20

rolnej oraz podania, czy rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, jak też przedłożenia wyciągów z posiadanych rachunków bankowych., W odpowiedzi M. S. podała...
wniosku M. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w [...], M. S., Z. S. oraz W. S...

IV SA 517/92 - Wyrok NSA z 1992-07-24

pomocy społecznej, domów dziecka i placówek społeczno-wychowawczych. Zestawienie przepisów par. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia pozwala wnioskować, że obowiązek ponoszenia...
, że zabezpieczenie powietrza przed zanieczyszczeniem wskutek używania pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi następuje za pomocą odrębnych środków, podjętych na podstawie odrębnych...

II SA/Rz 596/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-11-21

niejawnym wniosku J. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...
sądowy po rozpoznaniu wniosku J. M. o zwolnienie od kosztów sądowych przyznał wymienionemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi, oddalając wniosek...

II SA/Kr 1054/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-06

- rozwojowe, lecznictwa, obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali i domów pomocy społecznej), przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów kultury...
i administracji, oświaty, instytucje finansowe, biura projektowe i badawczo - rozwojowe, lecznictwa, obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem szpitali i domów pomocy społecznej...

II SA/Kr 101/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-12-28

Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej, Straży Ochrony Przyrody, Towarzystwa na rzecz Ziemi, Ligi Ochrony Przyrody, Rady Osiedla i Wydziału Gospodarki...
wnioskodawcy, a także ogólny interes społeczny oraz ochrony środowiska. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Towarzystwa na rzecz Ziemi...

II OSK 255/15 - Wyrok NSA z 2015-09-25

kompetencje m. in. w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi i udzielania pomocy społecznej...
, instalacje odnawialnego źródła energii, podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacja palenisk węglowych. Ponadto w oparciu o ustawę o pomocy społecznej...

IV SA/Wa 157/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

w Polsce i zagranicą;, d) zapewnianie pomocy prawnej dla podmiotów, które jej potrzebują;, e) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony oraz zapobieganiu...
społeczny i możliwości organu w zakresie posiadanych uprawnień i środków'. Uznać należy, iż w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przeszkody do wydania zezwolenia na emisję...
1   Następne >   +2   +5   +10   74