Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Rz 671/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-03-18

[...].09.2005 r. karty pojazdu dla samochodu marki [...] nr rej. [...]. W uzasadnieniu pisma podniósł, że przy rejestracji tego pojazdu wpłacił żądaną przez organ...
z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nr [...] uchyliło zaskarżą decyzję w całości i odmówiło J. K. stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w kwocie 425 zł...

II SA/Ol 389/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

Prezydenta Miasta z dnia '[...]' roku nr '[...]' w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności Prezydenta Miasta...
. za wydanie wskazanej karty pojazdu. Decyzją z dnia 19 marca 2008r. Prezydent Miasta- powołując m.in. art. 207 w zw. z art. 74 ustawy Ordynacja podatkowa - odmówił...

II SA/Ol 392/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

Prezydenta Miasta z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności Prezydenta Miasta...
. za wydanie wskazanej karty pojazdu. Decyzją z dnia 19 marca 2008r. Prezydent Miasta O. - powołując m.in. art. 207 w zw. z art. 74 ustawy Ordynacja podatkowa - odmówił...

II SA/Po 434/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-01-15

. na czynność Starosty z dnia [...], nr [..] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu. I. uchyla zaskarżoną czynność Starosty , II. zasądza od Starosty na rzecz...
, w opłacie pobranej za wydanie karty pojazdu dla pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]oraz w przypadku stwierdzenia wyżej opisanej nadpłaty jej zwrot wraz z należnymi...

I OSK 773/09 - Wyrok NSA z 2009-12-09

Miasta Rzeszowa w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu i wymierzenia grzywny., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż Z. O. złożył...
ze wskazanych rozstrzygnięć odmawiało Z. O. zwrotu różnicy w opłacie za wydanie karty pojazdu w wysokości 425 zł dla samochodu marki (...), ze wskazaniem, iż pobrana...

II SA/Po 972/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-05-28

. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A. w M. na czynność Starosty W. z dnia [..] 2008 r. nr [..] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną...
11.050 zł (26 x 425 zł) za wydanie kart pojazdu dla pojazdów o numerach rejestracyjnych [..]., W uzasadnieniu wniosku J. J. wskazał, że wymienione pojazdy nabył w okresie...

I SA/Bd 346/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-01-29

karty pojazdu przy pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opłatę w wysokości 500 zł., Rozporządzenie określające wysokość opłaty za kartę pojazdu...
i dystrybucją kart pojazdów., Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra...

II SA/Ke 77/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-19

Prokuratora Prokuratury Okręgowej sprawy ze skargi K. B. na akt Starosty z dnia [...] Znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony...
za wydanie kart pojazdów seria [...] numer [...],seria [...] numer [..., seria [...] numer [...] pobranej ponad kwotę wynikającą z art. 77 ust. 3 w związku z ust.4 pkt. 2...

III SA/Lu 228/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Konstytucyjny., Z wyżej wymienionych względów brak jest podstaw do przyjęcia, iż do opłat za wydanie karty pojazdu zastosowanie miał art. 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę...
proceduralnym. Ponadto nowe rozporządzenie określające opłatę za wydanie karty pojazdu tj. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r...

I OSK 939/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30

Bełchatowskiego z wnioskiem o zwrot kwoty 470 zł uiszczonej tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...], w dniu [...] grudnia 2004 r. oraz kwoty 470 zł...
uiszczonej tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...], w dniu [...] listopada 2005 r. Łącznie strona wniosła o zwrot kwoty 940 zł. Uzasadniając wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100