Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Kr 1031/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-21

o zarejestrowaniu ww. pojazdu na nazwisko P. J. wraz z wydaniem karty pojazdu serii [...]. Za wydanie karty pojazdu organ pobrał opłatę w wysokości [...] zł., Decyzję o zarejestrowaniu...
za wydanie karty pojazdu., W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że pobranie tej kwoty było niezasadne. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17.01.2006 r. sygn. U 6/04 orzekł...

I SA/Lu 709/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-18

samej opłaty za wydanie karty pojazdu;, - żądanie zwrotu wszelkich kosztów związanych z rejestracją samochodu nie ma prawnego uzasadnienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
właściwy do spraw transportu został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia warunków dystrybucji kart pojazdów z uwzględnieniem znaczenia tych dokumentów...

I SA/Lu 783/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-12

, jako przede wszystkim środka ochrony wolności i praw skarżącego / art. 79 ust. 1 Konstytucji RP /., Opłata za wydanie karty pojazdu została uiszczona pod rządem obowiązywania...
warunków dystrybucji kart pojazdów z uwzględnieniem znaczenia tych dokumentów dla rejestracji pojazdu oraz wysokości kosztów związanych z drukiem, dystrybucją kart...

II SA/Go 489/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-03

zwrócił się o zwrot podatku, traktując uiszczoną opłatę za wydanie karty pojazdu jako podatek. Stwierdził również, że opłata ta nie podlega przepisom ustawy Ordynacja...
. Starosta [...], jako organ podatkowy, nie ustalał, ani też nie określał w drodze decyzji lub innego orzeczenia wysokości odpłatności za wydanie karty pojazdu. Opłata ta została...

II SA/Go 429/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) ustalający ją na kwotę 500 zł. Poza tym podał, że uiszczona opłata jest opłatą za wydanie karty...
podejmowane na ich podstawie. Organ uznał też, że wydanie karty pojazdu jest czynnością materialno-techniczną i nie wydaje się w tym zakresie decyzji, a do dnia 15 kwietnia...

II SA/Go 561/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Nie ma także podstaw do tego, aby ustalić obowiązek uiszczenia opłaty w formie decyzji administracyjnej. Wydanie karty pojazdu...
wydało postanowienie nr [...], którym stwierdziło niedopuszczalność odwołania., W uzasadnieniu organ wskazał, że zarówno wydanie karty pojazdu, jak też pobranie opłaty...

II SA/Sz 351/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-24

w kwocie [...] zł pobranej za wydanie karty pojazdu,, w związku z rejestracją samochodu osobowego marki [...] nr rejestracyjny [...]. Jako podstawę prawną żądania wskazał wyrok...
należności za wydanie karty pojazdu. Jednocześnie złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wezwania., Prezydent Miasta postanowieniem z dnia [...] r. przywrócił D.H....

II SA/Go 213/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

w tym przedmiocie., W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia [...] lutego 2007 r. Starosta wyjaśnił, iż obowiązek wydania karty pojazdy za opłatę wynika z art. 77 ust. 3...
. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu...

II SA/Sz 789/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-27

za wydanie karty pojazdu. Dlatego Kolegium uznało, że postępowanie organu pierwszej instancji o odmowie wznowienia postępowania było bezprzedmiotowe i z tych przyczyn należało...
/Ke 90/06., Po ponownym rozpatrzeniu wniosku, Starosta B., decyzją z dnia [...], odmówił zwrotu nadpłaty kwoty [...] zł za wydanie karty pojazdu., Od decyzji tej R...

II SA/Go 532/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-25

karty pojazdu, a pobrana została ona na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Zdaniem organu...
w wysokości 500 zł za kartę pojazdu od skarżącego, organ rejestrujący działał na podstawie przepisów prawa. Obowiązek wydania karty pojazdu za opłatą wynika z art. 77 ust. 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   100