Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Lu 233/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-03

Miasta z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta Miasta...
, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki [...][...] o nr rej. [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że uiścił kwotę 500 zł...

IV SA/Po 913/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-18

2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt; 2. uznaje obowiązek Starosty [...] do dokonania na rzecz skarżącego...
zwrotu kwoty 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...] nr rej. [...]; 3. zasądza...

I OSK 1904/15 - Wyrok NSA z 2017-04-11

[...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem...
części opłaty za wydanie karty pojazdu uchylił zaskarżony akt oraz uznał obowiązek Prezydenta Miasta L. dokonania na rzecz skarżącego zwrotu 925 zł (słownie: dziewięćset...

III SA/Lu 247/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-08

Miasta z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta...
o zwrot kwoty [...]zł, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki Volkswagen Passat o numerze rejestracyjnym [...]., W odpowiedzi...

III SA/Lu 37/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-25

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wydaniu karty pojazdu oddala skargę...
Miasta [...] z dnia [...] października 2016 r. nr [...] o odmowie wydania zaświadczenia o wydaniu karty pojazdu osobowego marki [...] o nr rejestracyjnym...

III SA/Wr 1136/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-16

roku za wydanie karty pojazdu w związku z rejestracją samochodu osobowego [...] o nr nadwozia [...] . Uzasadniając żądanie wskazała, że wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006...
przez nią opłaty z tytułu wydania karty pojazdu nie jest możliwy. Starosta wyjaśnił, że opłata została naliczona na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury...

III SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-19

[...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania na rzecz...
A. S. zwrotu kwoty [...] zł , stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu [...], dotyczącej samochodu osobowego marki Volkswagen Bora 1.9 TDI o numerze...

III SA/Wr 1137/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-11

roku za wydanie karty pojazdu w związku z rejestracją samochodu osobowego [...] o nr nadwozia [...]. Uzasadniając żądanie wskazał, że wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006...
, że zwrot uiszczonej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu nie jest możliwy. Starosta wyjaśnił, że opłata została naliczona na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra...

I OSK 2833/16 - Wyrok NSA z 2017-05-12

za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt II SA/Sz 762/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu skargi...
J. W. na czynność Starosty G. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu w punkcie 1 stwierdził bezskuteczność...

III SA/Wr 36/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-11

2017 r. sprawy ze skargi H. S. na czynność Starosty Powiatu W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza...
[...] r. skarżąca H. S. (dalej jako: 'strona', 'skarżąca') wezwała Starostę Powiatu W. do zwrotu kwoty [...] zł tytułem nadpłaty za wydanie karty pojazdu wniesionej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100