Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 1203/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-20

. Nie zgadzając się z wysokością pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu w kwocie 500 zł, wniósł o uchylenie tej decyzji w tej części i ustalenie opłaty w wysokości 55 zl, bądź...
ustawowej - art. 77 ust 4 pkt.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z § 1 ust.1 w/w rozporządzenia za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu...

3/II SA/Gd 3218/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-15

za wydanie karty pojazdu. W uzasadnieniu pisma Jerzy C. wskazał, jakie dokumenty przedłożył składając wniosek o rejestrację pojazdu. Następnie podał, iż Starosta Ch...
niniejszego przepisu doszło do pobrania opłaty za wydanie karty pojazdu w nieprawidłowej wysokości. W konkluzji Jerzy C. stwierdził, iż wnosi odwołanie oraz zwraca się o zwrot...

II SA/Gd 3218/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-12-15

Odwoławczego, zatytułowane jako odwołanie w sprawie pobrania opłaty za wydanie karty pojazdu. W uzasadnieniu pisma J. C. wskazał, jakie dokumenty przedłożył składając...
) J. C. podał, że na skutek błędnej interpretacji niniejszego przepisu doszło do pobrania opłaty za wydanie karty pojazdu w nieprawidłowej wysokości. W konkluzji J. C...

I SA/Kr 60/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-02-20

wyżej rozporządzenia za wydanie karty pojazdu dla niedopuszczonego do ruchu lub dopuszczonego do ruchu czasowo albo warunkowo w państwie pochodzenia organ rejestrujący...
, tranzytowe w państwie pochodzenia. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia, za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ...

IV SA/Wr 219/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-22

. Z treści skargi wynika, że kwestionuje on treść pisma Starosty P. z dnia [...] roku, w którym organ odmówił wydania stronie wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu...
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 roku w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdu, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. Nr 189...

II SA/Po 1621/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-12-09

w karcie pojazdu powinien dokonać podmiot dokonujący zabudowy nowego typu. Skarżący zarzucił nadto naruszenie art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks...
określa się jako osobowy, a jako numer świadectwa homologacji w karcie pojazdu wpisano nr [...] zaś dnia [...] r. dostarczono wyciąg ze świadectwa homologacji...

III SA/Lu 545/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-18

nie przedłożył dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu, które, według dokumentów zgromadzonych w sprawie, są w posiadaniu poprzedniego właściciela pojazdu., Organ wskazał...
poprzedniego właściciela i karty pojazdu., Jak ustalono w sprawie omawiany pojazd był zarejestrowany w kraju w dniu [...] października 2000 r., na którą to okoliczność...

II SA/Po 1622/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-12-09

okładki, w której pojazd określa się jako osobowy, a jako numer świadectwa homologacji w karcie pojazdu wpisano nr [...]., Wyjaśniono, że przedmiotem sprawy jest samochód...
homologacji typu pojazduał się na § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów...

II SA/Bk 225/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-06-24

ustalenia i pobrania opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a odrzucić skargę.- Skargą z 26 czerwca 2003r. skarżący G. Cz. zakwestionował w trybie art. 16 ust. 1...
opłaty za wydanie karty pojazdu sprowadzonego przez stronę z zagranicy samochodu osobowego marki Volkswagen Golf. Zdaniem strony organ błędnie uznał, że pojazd...

II SA/Gd 4011/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-05-27

umieszczona przez ten podmiot adnotacja określająca, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana...
rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana.', To właśnie te przepisy stanowią podstawę do załatwienia sprawy administracyjnej w przedmiocie rejestracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   39