Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 759/16 - Wyrok NSA z 2018-02-16

Miasta Lublina z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. oddala skargę kasacyjną; 2. odstępuje od zasądzenia...
ze skargi C. M. na akt Prezydenta Miasta Lublin z [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu uchylił zaskarżony akt i uznał...

I OSK 2584/16 - Wyrok NSA z 2018-09-14

Miasta [...] z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2...
części opłaty za wydanie karty pojazdu i uchylił ten akt, uznał obowiązek Prezydenta Miasta [...] dokonania na rzecz K. W. zwrotu kwoty [...] zł złotych stanowiącej część...

VII SA/Wa 1825/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-23

[...] lipca 2017 r. znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. zasądza od Prezydenta...
Prezydenta Miasta P., polegająca na odmowie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu marki F. o nr rejestracyjnym [...]., Z akt sprawy wynika, że skarżący...

I OSK 2883/16 - Wyrok NSA z 2018-10-26

Prezydenta Miasta Poznania z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 4...
opłaty uiszczonej za wydanie kart pojazdów: samochodu marki V. seria nr [...] o numerze rejestracyjnym [...] i samochodu marki O. seria nr [...] o numerze rejestracyjnym...

II SA/Go 364/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-04

z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności - odmowy zwrotu części opłaty...
za wydanie karty pojazdu, II. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta do dokonania zwrotu na rzecz skarżącego R.R. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć...

VII SA/Wa 544/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-09

2016 r., znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. uznaje obowiązek Prezydenta...
[...] do dokonania na rzecz skarżących A. G. i A. G. zwrotu kwoty 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych tytułem nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki...

I OSK 333/17 - Wyrok NSA z 2018-12-07

[...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Starosty P. na rzecz D.D. kwotę 240 (dwieście czterdzieści...
[...] do dokonania na rzecz D. D. zwrotu kwoty 425 zł stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...]nr rej. [...] i zasądził...

I OSK 334/17 - Wyrok NSA z 2018-12-07

[...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Starosty P. na rzecz S. D. kwotę 240 (dwieście...
[...] do dokonania na rzecz S. D. zwrotu kwoty 425 zł stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [...] nr rej. [...] i zasądził od Starosty...

VIII SA/Wa 442/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-08

Starosty Powiatu [...] z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga J. K. na czynność Starosty Powiatowego w K. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu., Skarga została złożona...

III SA/Lu 314/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-18

Z. C. na akt Starosty z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje...
obowiązek Starosty dokonania na rzecz Z. C. zwrotu kwoty [...] zł za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Volkswagen Transporter o nr rej. [...]; III. zasądza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100