Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ol 931/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-04

pobrania opłaty za wydanie karty pojazdu l/ stwierdza bezskuteczność czynności polegającej na pobraniu opłaty za kartę pojazdu w kwocie 500 zł (pięćset); 2/ zasądza...
ukryty podatek zawarty w cenie karty pojazdu. Podał, że ustalona w kwocie 500 zł opłata dyskryminuje pojazdy sprowadzane z krajów należących do Unii Europejskiej...

II SA/Ol 944/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-04

pobrania opłaty za wydanie karty pojazdu l/ stwierdza bezskuteczność czynności polegającej na pobraniu opłaty za kartę pojazdu w kwocie 500 zł (pięćset); 2/ zasądza...
podatek zawarty w cenie karty pojazdu. Podał, że ustalona w kwocie 500 zł opłata dyskryminuje pojazdy sprowadzane z krajów należących do Unii Europejskiej...

II SA/Op 360/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-02-20

sierpnia 2005 r., A. Ż. wystąpił do Starosty [...] o zwrot kwoty 470 zł uiszczonej za wydanie karty pojazdu. Wyjaśnił, iż domaga się zwrotu, gdyż opłata za wydanie karty...
za wydanie karty pojazdu do Trybunału Konstytucyjnego., W odpowiedzi na wniosek, pismem z dnia [...], organ poinformował A. Ż., iż obowiązek pobrania przez organy rejestrujące...

III SA/Gd 343/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-08-31

. Pismem z dnia 10 kwietnia 2006 r. A. S. wystąpił do Starosty [...] o zwrot kwoty 501 zł za wydanie karty pojazdu, którą uiścił w dniu 30 marca 2006 r., W odpowiedzi...
opłaty, jej zmiany lub umarzania., W ocenie organu, opłatę za wydanie karty pojazdu należy uznać za niepodatkową należność budżetową, albowiem jest to opłata o charakterze...

II SA/Sz 67/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-06-19

. dokonał czasowej rejestracji sprowadzonego z zagranicy samochodu osobowego marki [...]., W karcie informacyjnej pojazdu zawarto zapis, że w dniu [...] r. dla samochodu...
., W uzasadnieniu wniosku P. P. zarzucał, że rzeczywiste koszty związane z wystawieniem i dostarczeniem karty pojazdu oraz niezbędnymi czynnościami administracyjnymi związanymi...

I SA/Ke 90/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-08

z drukiem, dystrybucją i innymi czynnościami urzędniczymi związanymi z wydaniem tego dokumentu nie przekraczają 30 zł. Ukryty podatek zawarty w cenie karty pojazdu...
dyskryminuje pojazdy sprowadzane z krajów Unii Europejskiej. Sprawa opłat za karty pojazdu budzi też wątpliwości prawne co skłoniło Rzecznika Praw Obywatelskich do wystąpienia...

II SA/Bk 193/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-04-25

1. Spory na tle rozpatrywania wniosków o zwrot pobranych opłat za wydanie karty pojazdu, mogą być rozstrzygane wyłącznie w drodze postępowań cywilnych przed sądami...
ze skargi E.B. na czynność Starosty H. wyrażoną pismem z [...] lutego 2006r. Nr [...] w przedmiocie uznania braku podstaw do zwrotu nadpłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu p...

I SA/Ke 285/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-12-28

tego dokumentu nie przekraczają 30 zł. Ukryty podatek zawarty w cenie karty pojazdu dyskryminuje pojazdy sprowadzane z krajów Unii Europejskiej. Sprawa opłat za karty pojazdu budzi...
, że pobierając opłatę za wydanie karty pojazdu dokonywał jedynie czynności administracyjno - techniczne, wynikające z przepisów obowiązującego wówczas prawa., 2, Pismem...

II SA/Op 648/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-12-18

opłata za wydanie karty pojazdu ma dyskryminujący charakter, jest sprzeczna 'z systemem prawa polskiego zobowiązaniami, które przyjęła Polska przez przystąpienie...
1 ust. 1 tego rozporządzenia, za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę...

III SAB/Łd 38/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-10-11

za wydanie karty pojazdu postanawia odrzucić skargę. W dniu 15 lutego 2006 roku J.K. wystąpił do Starosty [...] z wnioskiem o zwrot zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu...
marki R. M.. W tym samym dniu uiścił kwotę 500zł za wydanie karty pojazdu., Skarżący wskazał we wniosku, iż przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury...
1   Następne >   +2   +5   +10   70