Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 3045/12 - Wyrok NSA z 2014-07-31

. Z. W. wystąpił do Starosty N. z żądaniem zwrotu kwoty 30525 zł. tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłataz tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna...

III SA/Lu 291/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-03

Starosty z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty...
dokonania na rzecz R. J. zwrotu 4675 zł (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie kart pojazdów: seria...

III SA/Łd 905/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-10

o stwierdzenie uprawnienia wnioskodawcy do zwrotu łącznie kwoty 14 025 zł za wydanie 33 kart pojazdów, w tym o numerach identyfikacyjnych: [...] (nr rej. [...]), [...] (nr rej...
z dnia 17 stycznia 2006 r., U 6/04, oraz orzeczenia sądów administracyjnych, stwierdziła, że pobranie przez organ administracji za wydanie kart pojazdów łącznie kwoty 16 500...

III SA/Lu 954/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-20

[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej zwrotu opłat...
nienależnie pobranych za karty pojazdu nr: nr [...], nr [...], nr [...]; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania na rzecz D. P. zwrotu kwoty 1 275 zł (tysiąc dwieście...

III SA/Wr 697/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

Z., skarżący żądał:, 1. stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Volkswagen Passat (nr rej. [...]) w kwocie 425 zł, w związku z wyrokiem Europejskiego...
za wydanie karty tego pojazdu, co było niezbędne do odbioru wszystkich dokumentów koniecznych do używania auta., Jako podstawy stwierdzenia nadpłaty wskazano: postanowienie...

III SA/Lu 912/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-06

z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty ; II. uznaje obowiązek...
Starosty dokonania na rzecz M. R. zwrotu 1 275 zł (tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie kart pojazdów: seria [...] dotyczącej...

II SA/Go 789/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-23

na czynność Prezydenta Miasta z dnia [...] r., nr pisma [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II...
. uznaje obowiązek Prezydenta Miasta dokonania zwrotu R.K. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...

III SA/Łd 837/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-11

wnioskodawcy do zwrotu łącznej kwoty 1700 zł za wydanie 4 kart pojazdów zarejestrowanych przez Starostwo Powiatowe w B. W uzasadnieniu Spółka powołała się na wyrok TK...
. 217 Konstytucji RP. Ponieważ Spółka uiściła na rzecz Starostwa Powiatowego w B. łączną kwotę 2000 zł tytułem opłaty za wydanie kart pojazdu dla 4 pojazdów, to jest kwotę...

II SA/Go 788/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-11

Prezydenta Miasta z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. uznaje...
obowiązek Prezydenta Miasta dokonania zwrotu Romanowi Kłodzińskiemu części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...

III SA/Łd 884/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-16

uprawnienia wnioskodawcy do zwrotu łącznej kwoty 14 875 zł za wydanie 35 kart pojazdów zarejestrowanych przez Urząd Miasta [...]. W uzasadnieniu Spółka powołała...
. 1 i art. 217 Konstytucji RP. Ponieważ Spółka uiściła na rzecz Urzędu Miasta [...] łączną kwotę 17 500 zł tytułem opłaty za wydanie kart pojazdu dla wskazanych pojazdów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100