Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2431/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu skargę oddala Prezydent [...] decyzją z dnia...
2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1858 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy A. K...

II SA/Go 664/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-14

na czynność Starosty Powiatu z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności w zakresie kart pojazdów...
nieprofesjonalnego, wystąpiła do Starosty o zwrot kwoty 127.075 zł z tytułu opłaty za wydanie kart pojazdów, wymienionych szczegółowo w załączniku do wezwania. Uzasadniając wniosek...

I OSK 1243/12 - Wyrok NSA z 2013-03-21

obowiązującą opłatą w wysokości 75 zł a kwotą 500 zł, zapłaconą za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Volkswagen Golf, o numerze rejestracyjnym [...], który został...
za kartę pojazdu z uwzględnieniem znaczenia dokumentów stosowanych przy rejestracji pojazdów oraz wysokości kosztów związanych z drukiem i dystrybucją kart pojazdu...

I SA/Lu 959/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
I instancji w całości,, 2. stwierdziło nadpłatę w wysokości 425,00 zł stanowiącej część opłaty za wydanie w dniu 5 stycznia 2004 r. karty pojazdu, seria [...] dla samochodu...

III SA/Lu 468/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-28

[...] kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania...
na rzecz Z. G. zwrotu kwoty 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych), stanowiącej część opłat uiszczonych za wydanie karty pojazdu nr [...]; III. zasądza od Starosty...

III SA/Lu 467/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-24

Starosty z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty ; II. uznaje obowiązek...
Starosty dokonania na rzecz M. M. i W. M. zwrotu kwoty 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria...

III SA/Po 691/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

. F. na czynność Starosty K. z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność czynności...
, nr rej. [...]. Uzasadniając wniosek wskazał, że w związku z rejestracją powyższych pojazdów zmuszony był uiścić opłatę za wydanie karty pojazdu w kwocie 500 zł...

III SA/Lu 741/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-05

z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty ; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania...
na rzecz D. B. zwrotu kwoty 425 zł (czterystu dwudziestu pięciu złotych), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria [...], dotyczącej samochodu...

III SA/Lu 404/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-15

z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania...
na rzecz A.K. zwrotu kwoty 2 125 zł (dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych), stanowiącej część opłat uiszczonych za wydanie następujących kart pojazdów: [...]; III...

III SA/Lu 530/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-10

z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. uznaje obowiązek Starosty dokonania na rzecz R. S...
. oraz W. S. zwrotu kwoty 425 zł (czterystu dwudziestu pięciu złotych), stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria [...], dotyczącej samochodu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100