Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wr 579/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-04

[...]r. w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu oddala skargę. W dniu [...]r. K. S. zwrócił się do Starosty P. o wydanie wtórnika karty...
warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu, z uwagi na zagubienie karty w trakcie remontu mieszkania., Decyzją z dnia [...]r...

II SA/Op 380/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-11-28

. Pismem z dnia 21 lipca 2005 r., G. M. wystąpiła do Starosty [...] o zwrot kwoty 470 zł uiszczonej za wydanie karty pojazdu. Wyjaśniła, iż domaga się zwrotu, gdyż opłata...
przez organy rejestrujące opłaty za wydanie karty pojazdu wynika z przepisów art. 73 ust. 1 i art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz...

II SA/Gd 1534/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-04-07

doszło do pobrania opłaty za wydanie karty pojazdu w nieprawidłowej, zawyżonej wysokości. W konkluzji piszący stwierdził, iż wnosi odwołanie oraz zwraca się o zmianę decyzji...
decyzji, a wysokość wniesionej opłaty administracyjnej za wydanie karty pojazdu i że zgodnie z art. 127 § 1 K.p.a. odwołanie przysługuje od decyzji wydanej przez organ...

II SA/Wr 814/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-21

. Nr - w przedmiocie zarejestrowania pojazdu i wydania karty pojazdu p o s t a n a w i a : odrzucić skargę Postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...]r. Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w L. stwierdziło niedopuszczalność odwołania A. i J. H. od opłaty pobranej od skarżących w kwocie [...] zł przez Starostę Powiatowego za wydanie karty pojazdu...

III SA/Łd 1116/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-05-11

pojazdu seria nr [...]., Pismem z dnia 16 sierpnia 2004r. Z.N. zwrócił się do Urzędu Miasta Ł. Wydział Komunikacji o zwrot kosztów poniesionych na wykupienie karty pojazdu...
dla samochodu o nr rejestracyjnym [...]. Wskazał, iż w dniu [...] urząd odmawiając mu wydania dowodu rejestracyjnego, zmusił go do wykupienia karty pojazdu dla samochodu...

II SA/Sz 609/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-20

, tablice rejestracyjne oraz wpis do karty pojazdu i odmówił jego rejestracji., Po powzięciu wiadomości o decyzji Starosty z dnia [...]r. uchylającej decyzję o rejestracji...
[...], a także unieważniającej wydany K.G. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne i wpis do karty pojazdu oraz odmawiającej rejestracji przedmiotowego pojazdu., Wskazując...

II SA/Ol 867/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-11-17

niejawnym sprawy ze skargi J. S. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: odrzucić skargę. W dniu 26...
karty pojazdu dla samochodu osobowego m-ki 'A'., W sprawie tej strona skarżąca wystąpiła w dniu 17 października 2005r. do Starosty żądając zwrotu zawyżonej o 470 zł opłaty...

II SA/Ol 670/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-11-29

niejawnym sprawy ze skargi J. S. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: I. odrzucić skargę, II. zwrócić...
polegającą na odmowie zwrotu części pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu., W sprawie tej strona skarżąca wystąpiła w dniu 4 sierpnia 2005r. do Starosty żądając zwrotu...

III SA/Łd 647/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-11-03

[...] wskazał na brak podstaw do zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu powołując się na § 1 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie...
2005 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.S. na pismo Starosty [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu postanawia: odrzucić skargę...

II SA/Po 2597/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-02-24

Powiatowego w S. Nr [...] z dnia [...] r. w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia o d r z u c i ć s k a r g ę /-/D.Rzyminiak-Owczarczak /-/P.Miładowski...
organu z dnia [...]r., dotyczącą opłaty za wydanie karty pojazdu. Skarżąca wyjaśniła, że pismem z dnia [...] maja 2002 r. złożyła wniosek o zwrot nadpłaconej opłaty za wydanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   46