Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 3054/01 - Wyrok NSA z 2002-01-10

jest w karcie pojazdu, a nie w dowodzie rejestracyjnym - art. 78 ust. 3 tej ustawy oraz par. 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r...
. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów (...) /Dz.U. nr 59 poz. 634/., Taka regulacja jest sprzeczna z zasadą równości, gdyż dyskryminuje część właścicieli...

II SA 1950/00 - Wyrok NSA z 2002-02-21

z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:, 1/ dowodu własności pojazdu,, 2/ karty pojazdu...
Na osobie domagającej się rejestracji spoczywa ciężar udokumentowania prawa własności do pojazdu stanowiącego przedmiot rejestracji. Innymi słowy, zarejestrowany...

II SA/Kr 2147/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-02-13

, zdarzenia, o których mowa w ust. 3 są dokumentowane w karcie pojazdu. Odpowiednich wpisów dokonuje organ właściwy do rejestracji pojazdu., W świetle powyższych przepisów...
zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, nie mająca charakteru zmiany niezbędnego elementu technicznego wyposażenia pojazdu i niebędąca następstwem...

II SA/Kr 1037/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-21

materiału jest tym bardziej utrudniona, że kolejne karty akt administracyjnych zostały złożone w zupełnie przypadkowej kolejności, są przemieszane, wiele spoczywa luzem...
, a w uzasadnieniu decyzji organ ich nie przywołuje ani z daty, ani z nazwy, ani numeru karty., Niezależnie jednak od powyższego stwierdzić można, że:, 1. Decyzją organu...

I SA/Łd 125/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-07-08

z powyższej faktury - sprzedaż eksportową. Sprzedaż tę pierwotnie Spółka ujęła w rozliczeniu za miesiąc październik 1996 r. i opodatkowała stawką 22 procent. Kartę JDA SAD...
jest przez podatnika określonego w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT pojazdami zarejestrowanymi za granicą i podatek z tytułu świadczenia usług transportowych pobrany zostanie...