Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OPS 3/07 - Uchwała NSA z 2008-02-04

Skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r...
administracyjnego'. podjął następującą uchwałę: Skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia...

III SA/Gd 144/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-04

maja 2007 r. w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności 2. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego...
'odwołanie', podnosząc m.in., że Starosta [...] pobrał opłatę w wysokości 1.000 zł za wydanie karty pojazdu, zamiast 500 zł. W związku z tym domagał się od organu zwrotu...

III SA/Łd 69/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-18

ze skargi J. G. na czynność Starosty {...] z dnia [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów 1) stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2) odrzuca...
skargę w części żądania zasądzenia ustawowych odsetek za zwłokę od dnia pobrania opłaty za wydanie kart pojazdów; 3) zasądza od Starosty [...] na rzecz strony skarżącej...

II SA/Rz 109/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-03

postępowania sądowego. II SA/Rz 109/08, U Z A S A D N I E N I E, W piśmie z dnia [...]r., skierowanym do S.R.-S., Z.Z. żądał zwrotu części uiszczonej opłaty za wydanie karty pojazdu...
i za wydanie karty pojazdu zapłacił 500 zł, według taryfy określonej wówczas w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat...

III SA/Łd 88/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-18

ze skargi L. S. na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2...
za wydanie karty pojazdu wprowadzonego do obrotu handlowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na to, że Trybunał Konstytucyjny w swym wyroku z dnia 17 stycznia 2006...

III SAB/Gd 13/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-14

[...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów oddala skargę. 'A' S.A. w G. wniosło skargę na bezczynność Starosty [...] w zakresie zwrotu nadpłaty za wydanie...
kart pojazdów., W uzasadnieniu skarżący wskazał, że Starosta [...] pozostaje w bezczynności , ponieważ ma on obowiązek:, podjąć czynność materialno - techniczną...

II SA/Rz 698/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-04-17

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną decyzję...
zawyżonej opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu w części dotyczącej kwoty 425 zł podnosząc, że pobranie przedmiotowej opłaty w kwocie 500 zł jest niezgodne z art. 90...

II SA/Ke 364/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-09-30

Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty; II. stwierdza, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do chwili...
uprawomocnienia się wyroku; III. stwierdza uprawnienie P. W. do otrzymania zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu seria nr [...] pobranej ponad kwotę wynikającą z art. 77 ust...

III SA/Wa 1733/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-28

, za wydanie karty pojazdu. Wyjaśnił, iż Starosta C. w dniu [...] grudnia 2004 r. wydał decyzję orzekającą o rejestracji pojazdu marki Opel Tigra i wydając kartę pojazdu pobrał...
, że w dacie rejestracji pojazdu za wydanie karty pojazdu została pobrana opłata w wysokości 500 zł, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r...

I OSK 1340/07 - Wyrok NSA z 2008-09-17

., A. Ł. pismem z dnia [...] zwrócił się do Starosty C. o zwrot zawyżonej o [...] zł opłaty za wydanie karty pojazdu oraz o wypłatę należnych z tego tytułu odsetek...
do zdarzeń przyszłych. Skarżący wskazał ponadto, że stosownie do art. 190 ust. 4 Konstytucji RP orzeczenie Trybunału, takie jak zapadłe w sprawie karty pojazdu, stanowi podstawę...
1   Następne >   +2   +5   +10   97