Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 16/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-14

. i W. C. nie posiadają w przedmiotowej sprawie żadnego interesu prawnego. Podkreślił, że właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości sąsiadujących mogą być stronami...
. nie wykazali żadnych okoliczności wskazujących na naruszenie ich interesu prawnego, a co najwyżej interesu faktycznego. Samo zaś uczestnictwo w postępowaniu nie stanowi...

II OSK 57/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

sąsiednich. Kolegium Odwoławcze powołało art. 28 k.p.a. i stwierdziło, że z akt sprawy nie wynika aby odwołująca się Spółdzielnia miała interes prawny w postępowaniu...
. Nie wykazała zatem interesu prawnego w postępowaniu, co oznacza, że nie jest stroną tego postępowania. SKO w Warszawie podkreśliło, iż z akt sprawy wynika...

II GSK 1307/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

, że organ administracji nie podał na jakiej podstawie uznał, że A. posiadał interes prawny w sprawie wstrzymania wykonania decyzji koncesyjnej. Sąd przyznał rację Ministrowi...
jego praw własności do nieruchomości, co w ocenie organu stwierdzało także brak aktualności interesu prawnego A.. Ponieważ A. posiada nieruchomość znajdującą...

II GSK 1217/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe stwierdzając, że Gmina L. nie posiada interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym określenia opłaty eksploatacyjnej...
, a jedynie posiada interes faktyczny. Organ wskazał, że Gmina interesu prawnego nie może wywodzić z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż przepis ten nie ma charakteru...

II GSK 1066/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. W ocenie organu skarżący nie ma w sprawie interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., bowiem nie istnieje norma...
w w/w postępowaniu administracyjnym status strony., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...

II SA/Go 760/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-14

do usunięcia naruszenia interesu prawnego powyższą uchwałą, poprzez zmianę § 2 ust. 1 pkt a. Wzywający wskazał, iż uchwała przeznaczając tereny objęte projektem planu miejscowego...
jedynie na cele zabudowy mieszkaniowej lub letniskowej, zupełnie pomija interesy prawne właścicieli nieruchomości, którzy korzystają ze swoich nieruchomości także w inny...

VI SA/Wa 7/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-25

okienny' nr '(...)'udzielonego na rzecz uprawnionego, z pierwszeństwem od dnia 9 listopada 2011 r., Swój interes prawny wnioskodawca uzasadnił tym, że zamierza...
produkować parapety okienne zgodnie z umową licencyjną zawartą z J. C.. Jako dowód posiadania interesu prawnego w unieważnieniu spornego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego...

III SA/Lu 291/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-13

, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Natomiast przepis...
podmiot, który wniósł odwołanie nie ma przymiotu strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym, gdyż nie posiada on interesu prawnego. Doktryna prawa...

III SA/Lu 378/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-13

, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Natomiast przepis art. 10...
podmiot, który wniósł odwołanie nie ma przymiotu strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym, gdyż nie posiada on interesu prawnego. Doktryna prawa administracyjnego...

II SA/Lu 112/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-28

stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z kolei interes...
prawny wyraża się w możliwości zastosowania normy prawa materialnego w konkretnej sytuacji konkretnego podmiotu prawa. Nie wystarczy wykazanie jakiegokolwiek interesu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100