Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Sz 764/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-09

zapłaty podatku nie został uszczuplony jego majątek. Wskazując na powołane przepisy Wnioskodawczyni podniosła, że jako notariusz (płatnik) ma interes prawny w złożeniu...
się zwrotu kwot pobranych przez płatnika nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, wykazując w tym względzie bezsporny interes prawny w dochodzeniu nadpłaty - sytuacje...

III SA/Po 780/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-08

o istnieniu bezpośredniego oraz realnego interesu prawnego gminy W., który uległ konkretyzacji w wyniku prowadzonego postępowania podatkowego. Skarżący podkreślił...
skarżącego został on pozbawiony możliwości kwestionowania zasadności wydanej decyzji, mimo że w sposób bezpośredni odnosi się ona do jego interesu prawnego., Strona skarżąca...

III SA/Po 162/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-16

.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Wynika z tego przepisu, że postępowanie przed sądem administracyjnym może być wszczęte...
jedynie na żądanie pochodzące od legitymowanego podmiotu. Legitymacja do wniesienia skargi jest związana z posiadaniem interesu prawnego. Kryterium interesu prawnego...

II FSK 1116/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następcy prawni, a także osoby trzecie wymienione w art. art. 110-117, które z uwagi na swój interes...
prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynności organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy., Krąg...

III SA/Po 726/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-17

interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy...
., Dla przyjęcia, że dany podmiot jest stroną postępowania niezbędne jest posiadanie interesu prawnego, przy czym musi to być własny interes prawny danego podmiotu., W postępowaniu...

II FSK 2544/17 - Wyrok NSA z 2018-04-24

Prezydent Miasta nie miał interesu prawnego, gdyż Miastu R., jako beneficjentowi podatku od czynności cywilnoprawnych nie przysługuje przymiot strony postępowania...
podatkowego i to zarówno pod względem podmiotowym (brak interesu prawnego) jak i przedmiotowym (brak przepisu gwarantującego rozstrzygnięcie tego rodzaju żądania)., W skardze...

III SA/Wa 758/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

w nim konstrukcja strony została oparta na interesie prawnym ( por. komentarz do art. 133 Ordynacji podatkowej Lexis Nexis, Komentarz S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński...
, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek. Wydanie 4)., Zatem organ podatkowy ma obowiązek ustalenia, czy osoba lub osoby składające wniosek mają w sprawie interes prawny...

II FSK 2296/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

gminy. Gmina nie miała jednak interesu prawnego, gdyż żaden przepis ani ustawy o dochodach jednostek samorządowych, ani Ordynacji podatkowej ani też ustawy o finansach...
cywilnoprawnych nie przysługuje przymiot strony postępowania podatkowego i to zarówno pod względem podmiotowym (brak interesu prawnego) jak i przedmiotowym (brak przepisu...

II FSK 289/11 - Wyrok NSA z 2012-10-02

sprawie, posiada również interes prawny w procesie żądania stwierdzenia nadpłaty, dopełniła obowiązku złożenia deklaracji PCC-2, a ponadto mając interes prawny uzyskuje...
2 o.p. skarżąca wywodziła istnienie interesu prawnego do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, w konsekwencji tego do wydania...

I SA/Lu 196/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-04

skarga dotyczy; 3/ określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Nadto, w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość...
jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Tak więc w postępowaniu przed sądem oprócz stron, tj. skarżącego i organu, którego działanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   58