Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - W piśmie z dnia [...] kwietnia 2012 r. P.C. zwrócił się do Prezydenta W. z wnioskiem o udostępnienie mu informacji...
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 62 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...

I SA/Go 474/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-24

we wniosku oraz odpis informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2010 rok z którego wynika, że łącznie zadeklarowano dochód skarżącego...
, w związku z czym ona nie zamierza uczestniczyć w postępowaniu i odmawia udzielenia informacji na temat swych dochodów i stanu posiadania. Na dowód obowiązującego...

II SA/Gl 1052/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

. naruszenie art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzez błędną wykładnię polegającą na przeciwstawieniu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych informacji...
[...] (udzielonymi w oparciu o informacje uzyskane od organu podatkowego, tj. Burmistrza Miasta B., pismem z [...]r. znak [...]), działka nr '1' nie była objęta podatkiem...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

tych gmina występuje jako podmiot wyposażony we władztwo publiczne. Interpretacja przepisów, które regulują ten aspekt sytuacji prawnej gminy jako podatkobiorcy, winna...
w bilansie otwarcia spółki, takich danych, które służyłyby rzetelnemu i jasnemu przedstawieniu sytuacji majątkowej spółki. Przypomnieć wypada, że informacja niepełna...

II SA/Po 356/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-07

oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów...
, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.', Zdaniem organu odwoławczego podstawą dochodzonego roszczenia winien być zatem przepis art. 129 ust. 5...

III SA 1982/97 - Postanowienie NSA z 1998-02-18

oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach w ciągu 14 dni od upływu terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy. Listy i zawarte w nich informacje mogą być także rozpowszechniane...
lub czynnościach oraz o sprawach z zakresu administracji publicznej, trzeba przez to rozumieć wszelkie akty, czynności, działania i sprawy załatwiane przez organy administracji...

III SA 1783/97 - Postanowienie NSA z 1998-02-18

oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach w ciągu 14 dni od upływu terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy. Listy i zawarte w nich informacje...
Administracyjnym jest mowa o decyzjach, postanowieniach, innych aktach lub czynnościach oraz o sprawach z zakresu administracji publicznej, trzeba przez to rozumieć wszelkie...

II SA/Łd 445/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-07

,, 2. art. 97 ust. 1 i ust. 2 u.g.n., poprzez żądnie od wnioskodawcy przedstawienia informacji lub dokumentów ponad wskazany w tym przepisie katalog załączników,, 3. art...
. Spółka wskazała, że nowoprojektowane działki: nr 664/1, 664/2 i 664/3, nie mające dostępu do drogi publicznej, docelowo mają stanowić jedności gospodarcze: działka...

K 10/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-03

na okaziciela /w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych/ i reprezentuje prawa majątkowe określone...
właściwych prawu publicznemu: ma ono charakter powszechny, ustalenie istnienia tego uprawnienia należy do organów samorządu terytorialnego, dokonywane jest w formie decyzji...

II SA/Po 422/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

mu pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki, organ administracji publicznej winien wezwać stronę do usunięcia braków (art. 64 § 2 k.p.a.) poprzez wykazanie uprawnienia G. N...
użyteczności publicznej. W rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 kwietnia 1921 r. w przedmiocie wykonania tej ustawy (Dz.U. z 1921 r. Nr 37 poz. 225) w § 1 wszystkie...
1   Następne >   2