Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 1352/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

z dnia [...] lipca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: 1. oddalić zażalenie; 2. sprostować z urzędu niedokładność zawartą...
: [...], którym utrzymano w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wschowie z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie...

II OZ 337/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-04

28 lipca 2016 r., Nr ... w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia o zawieszeniu postępowania postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wstrzymania w drodze decyzji użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych...

II GZ 502/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-04

zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Sz. odmówił J. G. wstrzymania...
wykonania objętego jego skargą postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Sz. z dnia [...] października 2016 r., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Sąd...

II OZ 926/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 21 września 2012 r., sygn. akt II...
., nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską., W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że zaskarżone...

II SA/Bk 321/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2016 r. znak [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania oraz odstąpieniu od zawieszenia...
. uchyliło postanowienie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] lutego 2016 r. o zawieszeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy oraz odstąpiło od zawieszenia...

III FSK 844/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-18

) zawieszenie postępowania kasacyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Bd 110/22 w sprawie ze skargi P...
r. poz. 23 ze zm., dalej: k.p.a) o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie karnej toczącej się przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Wniósł...

II FSK 2393/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-15

wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej A. G. sp. z o.o. z siedzibą w G. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...
o zawieszenie postępowania Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2019 r. o sygn. I SA/Go 206/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę A. G. sp. z o.o....

II OSK 1037/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-07

Ogólnoadministracyjnej wniosku o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej M. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 19...
doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł M. C. zawierając w niej wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego do czasu...

IV SA/Wr 41/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

niejawnym sprawy z wniosku J. Ś. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia...
[...], nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia odmówić zawieszenia postępowania. Sygn. akt IV SA/Wr 41/09 POSTANOWIENIE Dnia 31 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd...

II GSK 515/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-04

wniosku K. S. o wstrzymanie wykonania decyzji oraz o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej K. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia...
skreślenia z listy radców prawnych postanawia: 1) oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji; 2) oddalić wniosek o zawieszenie postępowania. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2009 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100