Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

II FZ 1012/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 376/09. Podstawą do zawieszenia postępowania był art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
się lub toczyło wiele spraw z jego skarg oraz skarg jego żony. W części z nich postępowanie zostało zawieszone, ale na ogół podstawą zawieszenia był art. 125 § 1 pkt 1...

I OSK 1882/15 - Wyrok NSA z 2017-04-20

nieruchomości poza obecnymi granicami RP w związku z tym, że strony nie wniosły o podjęcie zawieszonego postępowania przed upływem trzech lat od daty jego zawieszenia., Wnioskiem...
o zawieszeniu postępowania. W niniejszej sprawie termin do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania upłynął w dniu 10 stycznia 2014 r. Strona w tym terminie...

IV SA/Wa 2257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. L. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi J. L...
o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu; 2) odmówić zawieszenia postępowania. W piśmie złożonym w dniu 29 września 2014 r. J. L. (dalej: 'skarżący') zwrócił się do Sądu z wnioskiem...

II OZ 1009/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie tegoż Sądu z dnia 30 grudnia 2010 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi Z.L....
grudnia 2010 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania, w sprawie ze skargi Z.L. oraz H.K. i Z.K. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 43/06...

I SA/Wa 3206/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

przepis stanowi, że jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa...
się za wycofane ( art. 98 § 2 kpa ). Termin ten liczony jest od daty wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania. O powyższych zasadach zarówno skarżący...

II SA/Rz 1302/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-13

do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 20 grudnia 2013 r. sygn. II SA/Rz 1302/13 o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [..] na uchwałę Rady...
o przywróceniu uchybionego terminu, lecz skoncentrowano się na kwestii zawieszenia i podjęcia postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

III SA/Kr 1074/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-27

terminu do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, podnosząc, że skarżący nie został pouczony o skutkach prawnych długotrwałego postępowania w zawieszeniu...
orzeczenia o jego zawieszeniu, albowiem na żadnym etapie postępowania Sąd nie pouczył strony, o tym, że do umorzenia postępowania doprowadzi niezgłoszenie w ciągu trzech lat...

I SA/Bk 106/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-08-20

Izby Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania...
odpowiedzialnością 'R.' w B. zawieszenia postępowania wymiarowego w podatku od towarów i usług., Spółka działająca przez prokurenta - J. C. w dniu 19 września 2002 r. wniosła...

II SA/Gl 1578/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-19

. 'o zawieszenie postępowania z urzędu i skierowanie sprawy antydatowania decyzji do zbadania organom ścigania'. Tym samym zarzucił, że Sąd nie ustosunkował się do jego żądania...
poprzez pozostawienie przedmiotowego wniosku bez odpowiedzi., W odpowiedzi na niniejsze pismo poinformowano skarżącego, że jego wniosek o zawieszenie postępowania został...

I OZ 117/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

[...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia oddalić zażalenia NSA/post. 1 - postanowienie ,,ogólne' Spółdzielnia ,,[...]' w W. w dniu 30 lipca 2007 r...
na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu podano, że wskazane przez skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   69