Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol

IV SA/Po 1079/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-15

., Natomiast w myśl art. 101 § 3 Kpa na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie., W tym miejscu...
zwrócić należy uwagę, że przepis art. 101 § 3 Kpa do dnia 10 kwietnia 2011 r. stanowił, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie. Wobec...

II SA/Go 344/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

, że zagadnieniem wstępnym, warunkującym zawieszenie postępowania, jest ustalenie, czy w obrocie prawnym nadal pozostaje decyzja administracyjna Komendanta Rejowego Policji...
2010 r. o zawieszeniu postępowania., Pismem z [...] marca 2012r. A.S. wniósł o wymierzenie Komendantowi Powiatowemu Policji grzywny z tytułu niewykonania wyroku...

II SAB/Po 95/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-10

zawieszenia zgodnie z art. 103 kpa ma miejsce wstrzymanie biegu terminów na załatwienie sprawy. Po uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania organ I instancji dokonał...
. Wskazał, że od ostatniego postanowienia uchylającego postanowienie o zawieszeniu postępowania w dniu [...] 2012 r. wszczął postępowanie kontynuując tym samym postępowanie...

II SO/Kr 5/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-24

marca 2015 r. o zawieszeniu postępowania sądowego II. wymierzyć Przedsiębiorstwu A. Spółce Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej w O. grzywnę w wysokości 4 000 (czterech...
się w upadłości likwidacyjnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., W pierwszej kolejności należy wskazać, że zażalenie A.K. na zawieszenie postępowania...

II SA/Go 674/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-18

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
odwołania. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów...

I SA/Wa 1092/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

. postanowieniem z [...] grudnia 2013 r. organ administracji zawiesił postępowanie. Zawieszenie postępowania administracyjnego nie jest więc stanem bezczynności, zaś organ...
kodeksowej, bądź uzasadnione istotą określonej czynności procesowej., Strona, która uważa, że zawieszenie postępowania narusza jej prawa, może wnieść od postanowienia...

II SA/Wr 346/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-18

., W odpowiedzi na skargę organ usprawiedliwiał bezczynność stanem zawieszenia postępowania administracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie...
skarżącej do dnia 25 kwietnia 2012 r. Jednak do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresu zawieszenia postępowania (art. 35 § 5 k.p.a.), gdyż zgodnie z, art. 103 k.p.a....

II SA/Gl 581/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-28

[...] oraz poprzedzające go postanowienie Starosty o zawieszeniu postępowania z dnia [...] r. nr [...]., W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd sformułował ocenę prawną oraz dał wskazania...
Administracyjny w Gliwicach, uchylając wyrokiem z dnia 2 października 2015 r. sygn. akt II SA/Gl postanowienie o zawieszeniu postępowania ze względu na brak decyzji...

I FSK 546/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10

w Olsztynie z 8 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Ol 93/07; przez stwierdzenie, że organ pozostaje w bezczynności z powodu niewydania postanowienia o zawieszeniu postępowania...
do zawieszenia postępowania. Nadto autor skargi kasacyjnej zarzucił Sądowi brak wyczerpującego uzasadnienia orzeczenia o wysokości nałożonej grzywny., 5.3. Oceniając...

I OSK 938/06 - Wyrok NSA z 2006-11-14

. o zawieszeniu postępowania w tej sprawie w znaczeniu prawnym nie istnieje. Oddalając tę skargę Wojewódzki Sąd podkreślił, że uprawnienia określone w art. 154 ppsa przysługują...
wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zawieszenia postępowania na podstawie art. 127 § 3 kpa oraz o bezzwłoczne wydanie decyzji określającej składniki majątkowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   14