Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II OSK 1806/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

. z o.o. pismem z dnia [...] lipca 2009 r. zwróciła się do organu o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji do czasu...
, że pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania i dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach., Postanowienie powyższe doręczono...

II SA/Rz 146/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-05-22

. Jako przyczynę zawieszenia postępowania organ wskazał wystąpienie przez inwestora z wnioskiem w trybie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...
, że zagadnienie wstępne stanowiące podstawę zawieszenia postępowania zostało rozstrzygnięte ostatecznym postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia...

II SA/Łd 450/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-09

roku sprawy ze skarg M. K. i Z. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia., Organ odwoławczy ustalił, iż postanowieniem z dnia...

VIII SA/Wa 845/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2019 r. znak: [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie...
[...] w przedmiocie:, 1) zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa...

II SA/Op 167/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-26

. postanowienia, nr [...], opartego na art. 69 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawczynię raportu...
o oddziaływaniu na środowisko. O zawieszeniu postępowania Burmistrz poinformował strony postępowania, tj. H. Z. oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, “B' S.A, B. i H...

II SA/Łd 547/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-07

§ 1 pkt 4 k.p.a., poprzez prowadzenie postępowania podczas gdy istniała podstawa do jego obligatoryjnego zawieszenia, tj. rozpatrzenie sprawy zależy od uprzedniego...
w czasie zawieszenia postępowania w sprawie., Pełnomocnik skarżącego podkreśliła, że w orzecznictwie przyjmuje się, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie jakim...

II SA/Łd 944/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-22

zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody...
2019 r. R.P. będącym stroną postępowania., Na postanowienie inwestor wniósł zażalenie, w którym wskazał na brak podstaw do zawieszenia postępowania i konieczność...

II SA/Gd 530/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-11

. zaopiniował bez uwag przedstawione w raporcie warunki realizacji inwestycji., Organ wskazał, że w toku postępowania został złożony wniosek o jego zawieszenie z uwagi...
we wsi P., gm. C.. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2012 r. organ odmówił zawieszenia postępowania, wskazując, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje...

IV SAB/Po 6/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-10

, winien zawnioskować do organu o zawieszenie postępowania do czasu jego sporządzenia (k. 96-97 akt administracyjnych)., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r...
., Wnioskodawca wniósł o zawieszenie postępowania do czasu sporządzenia raportu. W odpowiedzi na pismo Burmistrza z [...] sierpnia 2011 r. o złożenie oświadczenia...

II SAB/Sz 56/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-23

. niezłożenia zażalenia w trybie art. 37 § 1 K.p.a., W dniu [...] r. wpłynęło do Sądu postanowienie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
uwzględniającej wszystkie przedłożone w toku postępowania materiały, w odpowiedzi na co strona zwróciła się o zawieszenie postępowania., Sąd zarządzeniem z dnia [...] r. zobowiązał...
1   Następne >   +2   +5   +10   12