Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II SA/Go 284/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

z ograniczoną odpowiedzialnością, Dyrektor Wydziału Urbanistyki Miasta wydał z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzję znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
Odwoławczym (dalej: SKO) wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta z [...] listopada 2011 r. znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...

I OSK 1092/21 - Wyrok NSA z 2022-03-08

, że do przedmiotowego wniosku strona przedłożyła m.in. decyzję nr [...] o warunkach zabudowy z [...] listopada 2009 r. nr [...] (dalej decyzja z [...] listopada 2009 r...
.) Burmistrza Miasta [...] (dalej Burmistrz) ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie części...

II SA/Ol 75/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-29

A oraz Stowarzyszenia B na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że '[...]' r. do Urzędu Miasta i Gminy w R wpłynął wniosek K P o ustalenie warunków zabudowy...

II OSK 2991/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 16 lipca 2014 r., II SA/Wr 263/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę D...
odwoławczego od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wójt Gminy M. decyzją nr [...] z dnia...

II OSK 218/15 - Wyrok NSA z 2016-08-23

odwoławczego od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 16 października 2014 r., II SA/Wr 428/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia...

II OSK 597/15 - Wyrok NSA z 2016-08-23

odwoławczego od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 16 października 2014 r., II SA/Wr 427/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia...

II OSK 2948/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 16 lipca 2014 r., II SA/Wr 262/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę...
odwoławczego od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wójt Gminy M. decyzją nr [...] z dnia...

II SA/Ol 389/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-09-08

Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; 2/ zasądza...
września 2014 r. M. S. wystąpił do Wójta Gminy (dalej jako: 'organ I instancji') z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

IV SA/Wa 21/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

Środowiska z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę - Postanowieniem z dnia [...] maja 2007 r...
dalej również k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy P. w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy, Wojewoda [...] uzgodnił realizację przedsięwzięcia...

II SA/Bk 746/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-20

tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] lipca 2017 r. Nr [...] Prezydent Miasta S. ustalił na rzecz E. i Z. W. warunki zabudowy dla inwestycji...
organ odwoławczy wskazał, iż w przypadku spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy krąg stron (podmiotów posiadających interes prawny) musi być ustalany z uwzględnieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   44