Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

II SA/Po 738/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] sierpnia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego; oddala skargę W dniu [...] r. G. S. M. złożyła wniosek...
grudnia 2015r. cofnęła swoją skargę, wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 8 grudnia 2015 r. umorzył postępowanie sądowe (sygn. akt II SA...

IV SA 2349/98 - Wyrok NSA z 2000-12-18

sprawy ze skargi Joanny K. na decyzję Wojewody W. z dnia 16 września 1998 (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego - uchyla zaskarżoną decyzję...
; (...). Zaskarżoną decyzją umorzono postępowanie odwoławcze na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa. W uzasadnieniu decyzji organ wojewódzki, stwierdził, iż skarżącej nie służy przymiot...

IV SA 2241/98 - Wyrok NSA z 2000-12-20

(...) Prezydenta m.st. W. na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 w zw. z art. 105 par. 1 Kpa - umorzył postępowanie odwoławcze z powodu bezprzedmiotowości., W uzasadnieniu...
zagospodarowania przestrzennego., Uznając, iż skarga pochodzi od podmiotu, który nie ma przymiotu strony Wojewoda W. umorzył postępowanie odwoławcze., Skargę na powyższą decyzję...

VI SA/Wa 1604/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-28

z [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Komisja...
.), dalej p.p.s.a. obliguje zaś sąd do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1-2., Jak wskazano...

IV SA/Wa 541/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić z budżetu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej S. uiszczony wpis od skargi w kwocie...
Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017...

II SA/Wr 707/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-10

-usługowego postanawia I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zwrócić stronie skarżącej wpis od skargi w kwocie 500 zł (słownie: pięćset zł). Zaskarżoną decyzją organ...
nią na cele budowlane i wniosek inwestora byłby zgodny z treścią tego upoważnienia, to dlaczego wymagać udziału właściciela w postępowaniu w charakterze strony...

IV SA 1610/99 - Wyrok NSA z 2001-07-03

polegających na adaptacji suszami na lokal mieszkalny, w budynku przy ul. B. 6 - według projektu budowlanego będącego załącznikiem do decyzji - i umorzył postępowanie...
i umorzyć postępowanie 'z uwagi na wykonanie wszystkich robót'. Dodał też, że 'dalsze postępowanie powinno dotyczyć 'samowolnej zmiany sposobu użytkowania'. Od powyższej decyzji...

Uw 4/87 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

z dnia 25 listopada 1987 r. - należało umorzyć postępowanie w sprawie (...). ...
postępowanie. Podstawowe zasady wynagradzania za pracę, wynikają z art. 19 ust. 3 i art. 68 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i są rozwinięte w Kodeksie pracy...

II SA/Kr 1489/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-05-14

Stanisława G. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 24 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zabudowy...
tarasu - skargę oddala. Decyzją z dnia 20 kwietnia 1999 r. (...) Miejski Inspektor Nadzoru Budowlanego w K., na podstawie art. 105 par. 1 Kpa umorzył postępowanie w sprawie...

SA/Bk 344/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-07-04

(...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia 11 lutego 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie nakazania wykonania określonych robót...
wielorodzinnym przy ul. Z. nr 39 w B., (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdził...
1   Następne >   +2   6