Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II OSK 1277/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

Rejonowy w Bełchatowie wyrokiem z dnia [...] kwietnia 2008 r., sygn. akt [...], warunkowo umorzył na okres 1 roku próby, postępowanie karne w tej sprawie i orzekł wobec strony...
o broni i amunicji polegające na przyjęciu, że warunkowe umorzenie toczącego się przeciwko niej postępowania karnego o przestępstwo paserstwa wypełnia dyspozycję...

II OSK 2553/11 - Wyrok NSA z 2012-09-14

do niej., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł R. G. domagając się jej uchylenia oraz umorzenia postępowania. Wskazując na swą dobrą opinię, prawidłowe obchodzenie...
2006 r. VI SA/Wa 2182/05) sam fakt popełnienia przestępstwa uzasadniać ma cofnięcie pozwolenia na broń, nie ulega bowiem wątpliwości, że warunkowe umorzenie postępowania...

II OSK 2554/11 - Wyrok NSA z 2012-09-14

reglamentacji dostępu do niej., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł R. G. domagając się jej uchylenia oraz umorzenia postępowania. Wskazując na swą dobrą opinię, prawidłowe...
umorzenie postępowania karnego jest stwierdzeniem, że sprawcy przypisano winę. Powołano także stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2006 r. II OSK...

VI SA/Wa 2327/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-24

, że Sąd Rejonowy w B. wyrokiem z dnia [...] kwietnia 2008 r., sygn. akt [...], warunkowo umorzył na okres 1 roku próby, postępowanie karne w tej sprawie i orzekł wobec...
i amunicji polegające na przyjęciu, że warunkowe umorzenie toczącego przeciwko niej postępowania karnego o przestępstwo paserstwa wypełnia dyspozycję tych przepisów i daje...

II SA/Wa 752/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową i gazową w celu ochrony...
k.p.a. uchylającą decyzję Komendanta [...] Policji z dnia [...] lipca 2014 r. o umorzeniu postępowania w sprawie cofnięcia M. R. pozwolenia na broń palna bojową i gazową...

II OSK 974/10 - Wyrok NSA z 2011-06-07

., w sprawie o sygnaturze akt [...], uznał skarżącego za winnego popełnienia przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. i warunkowo umorzył na okres 2 lat postępowanie karne...
m.in., że nie został skazany prawomocnym orzeczeniem Sądu. Zdaniem skarżącego warunkowe umorzenie postępowania karnego o przestępstwo z art. 158 § 1 k.k. nie wypełnia...

II SA/Wa 2730/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-17

, wniosła o umorzenie postępowania w sprawie cofnięcia jej pozwolenia na broń., Organ odwoławczy zaznaczył, że w kwestii umorzenia postępowania procedura administracyjna...
ustala prawną formę rozstrzygnięcia tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności do umorzenia postępowania (art. 105 K.p.a.), natomiast jeżeli brak jest podstaw do takiego...

II SA/Wa 688/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

Głównego Policji z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rejestracji broni 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy...
., nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie rejestracji pistoletu [...] do celów łowieckich, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Powyższa decyzja została wydana w następującym stanie...

VI SA/Wa 1832/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-13

obawę. Należy do nich między innymi popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu. Warunkowe umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko R...
, że wprawdzie sąd karny warunkowo umorzył postępowanie wyznaczając okres próby jednego roku, ale fakt popełnienia przestępstwa nie budzi w świetle wyroku sądowego żadnej wątpliwości...

II SA/Wa 249/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-17

broni palnej myśliwskiej do celów łowieckich., Od tej decyzji K.K. złożył odwołanie wnosząc o jej uchylenie, i umorzenie postępowania. Zarzucił organowi I Instancji obrazę...
prawa materialnego, tj. art. 66 k.k. poprzez przyjęcie, że warunkowe umorzenie postępowania karnego o czyn z art. 278 § 3 k.k. jest równoznaczne z jego prawomocnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   56