Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

I OSK 1603/19 - Wyrok NSA z 2020-02-21

, że wydana została ona bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa, bowiem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] nie jest w jej ocenie organem I instancji...
I instancji, nie została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, pomimo iż z powołanych przepisów jasno wynika, że Kolegium w [...] nie jest organem...

I SA/Go 259/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-12

, której jest dotknięta istotną wadą. Jedną z podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji, jest wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa występuje...
. Podstawą stwierdzenia nieważności decyzji może być rażące naruszenie każdego przepisu prawa w tym również procesowego. W celu poparcia swojego stanowiska skarżący wskazał...

II SA/Rz 1389/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-27

wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy, organ odwoławczy stwierdził, że brak jest podstaw...
do stwierdzenia, że decyzja wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Nie można zgodzić się z wnioskodawcami, że decyzja została wydana...

II SA/Sz 384/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-21

ustalająca przebieg granic działek wydana została z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. W ocenie Kolegium, nie narusza ona również żadnej z pozostałych...
organ uznał, że kwestionowana decyzja nie narusza rażąco przepisów prawa., Zdaniem wnioskodawcy, w rozpatrywanej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa...

III SA/Lu 1110/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-04-29

nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organ podkreślił, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić tylko wówczas...
, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z treścią zastosowanego przepisu prawa wskazuje na ich oczywistą niezgodność. W rezultacie rażące naruszenie prawa może mieć...

III SAB/Lu 14/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-09

rozgraniczenia nieruchomości; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zobowiązuje Wójta Gminy J. do załatwienia wniosku...
Prawo geodezyjne i kartograficzne w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi;, 2) stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa;, 3...

II SAB/Ke 55/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-04-20

, że Wójt Gminy Ł. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala skargę w pozostałym zakresie; IV...
niezałatwienia sprawy w terminie. Ponadto, na podstawie ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w zw. z art. 149 Ppsa, skarżący wniósł...

II SAB/Op 55/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-08

) stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądza od Wójta Gminy Rudniki na rzecz skarżącego T. P. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem...
stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a P.p.s.a.)., Odnotować...

II SAB/Wr 35/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-21

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. dalej idącą skargę oddala; IV. zasądza od Wójta Gminy [...] na rzecz strony skarżącej kwotę 597 zł (słownie: pięćset...
się bezczynności (art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a), 4) stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, (art. 149 § 1a p.p.s.a.), 5) przyznanie od Wójta Gminy...

VIII SAB/Wa 64/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

, że bezczynność Wójta Gminy R. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 4. wymierza Wójtowi Gminy R. grzywnę w wysokości [...] ([...] tysiące) złotych, 5. w pozostałym...
lub przewlekłe powadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4. przyznanie od organu na rzecz skarżących sumy pieniężnej w wysokości połowy kwoty...
1   Następne >   +2   +5   +10   14