Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol

II OSK 1075/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałej części skargę kasacyjną oddala, 3. odstępuje o zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości...
z rażącym naruszeniem prawa, w pkt IV. przyznał małoletniemu Skarżącemu od Wojewody Wielkopolskiego sumę pieniężną w wysokości 1000 zł, w pkt V. oddalił skargę...

II SAB/Po 153/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

oraz przewlekłego prowadzenia postępowania, III. stwierdza, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. przyznaje skarżącej...
sprawy w terminie oraz stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że kwestia udzielenia zezwolenia na pobyt...

II OSK 1146/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1. uchyla punkt III zaskarżonego wyroku i stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałej...
na pobyt czasowy, w pkt II. stwierdził, że Wojewoda [...] dopuścił się bezczynności, w pkt III. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pkt...

II SAB/Po 68/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-04

oraz przewlekłego prowadzenia postępowania; III. stwierdza, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza...
winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a także stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Organ wyższej instancji...

II OSK 557/19 - Wyrok NSA z 2019-12-04

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy z rażącym naruszeniem prawa., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., A. K. U., obywatel Indii (dalej...
od daty otrzymania akt, dokonania kontroli przewlekłości i bezczynności, orzeczenia o rażącym naruszeniu prawa przy stwierdzeniu bezczynności i przewlekłości, przyznania...

II OSK 417/20 - Wyrok NSA z 2020-04-23

, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości [...] zł...
. zaskarżając go w części, to jest:, a. w pkt I w zakresie w jaki WSA we Wrocławiu wskazał, że bezczynność Wojewody Ś. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,, b...

II SAB/Po 159/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-14

, II. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu powyższego wniosku, III. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
, że bezczynność Wojewody miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenie na podstawie art. 149 § 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SAB/Wr 864/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-28

, o której mowa w pkt I wyroku, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. oddala dalej idącą skargę; V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę...
o stwierdzenie, że bezczynność Organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4) na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a. o zobowiązanie Organu do załatwienia sprawy w terminie...

II OSK 1014/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

wydania zezwolenia na pobyt czasowy 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2 i stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
(punkt 1), które to miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa (punkt 2), zobowiązał Wojewodę Śląskiego do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu...

III SAB/Wr 264/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-04

z 2017 r. poz. 1257, dalej jako: k.p.a.). W skardze wniósł o stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, o przyznanie od organu na rzecz...
na czas prowadzenia postępowania., Odnosząc się do zgłoszonego w skardze żądania uznania, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100