Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

II SA/Łd 614/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

[...] nie można przypisać kwalifikowanej wady prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a zatem rażącego naruszenia prawa. SKO wskazało, że art. 12 ust. 1 u.o.z. nie zawiera...
wprowadzenie takiego warunku przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto zastosowania w sprawie nie znajduje art. 61...

II SA/Łd 610/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

Kolegium decyzji Starosty [...] z dnia [...] nie można przypisać kwalifikowanej wady prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., w postaci rażącego naruszenia prawa...
informacyjnego zgody właściciela zabytku. Zatem wprowadzenie takiego warunku przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

II SA/Łd 611/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

decyzji Starosty [...] z dnia [...] nie można przypisać kwalifikowanej wady prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a zatem rażącego naruszenia prawa. Kolegium wskazało...
zgody właściciela zabytku. Zatem wprowadzenie takiego warunku przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto...

II SA/Łd 612/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a zatem rażącego naruszenia prawa. SKO wskazało, że art. 12 ust. 1 u.o.z. nie zawiera regulacji w zakresie wszczęcia...
przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto zastosowania w sprawie nie znajduje art. 61 § 2 k.p.a., stanowiący samoistną...

II SA/Łd 613/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

[...] nie można przypisać kwalifikowanej wady prawnej określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., w postaci rażącego naruszenia prawa. Kolegium wskazało, że art. 12 ust. 1...
zabytku. Zatem wprowadzenie takiego warunku przy rozstrzyganiu sprawy jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Ponadto zastosowania w sprawie...

II OSK 1612/16 - Wyrok NSA z 2017-04-14

poprzez niestwierdzenie nieważności decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Wobec powyższego, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości...
z dnia [...] stycznia 2015 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa i na postawie art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. stwierdzenia...

VII SA/Wa 720/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

kwestionowanej decyzji., GING wyjaśnił również w oparciu o poglądu orzecznictwa i literatury pojęcie 'rażące naruszenie prawa' w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
: [...], z obrotu prawnego w trybie nieważnościowym. Stwierdzone uchybienie nie nosiło znamion rażącego naruszenia prawa w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

VII SA/Wa 1375/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

-administracyjnym naruszenie prawa ma charakter rażący, gdy jest ono oczywiste. Oznacza to, że sprzeczność pomiędzy treścią rozstrzygnięcia a konkretnym przepisem prawa...
nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą...

I SA/Wa 640/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-09

z rażącym naruszeniem prawa. Z treści tego przepisu wynika, że przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej nie jest każde naruszenie prawa...
, lecz te o charakterze rażącym. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa, w stosunku do przepisów prawa procesowego jest czymś wyjątkowym...

VII SAB/Wa 161/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

w przedmiocie wydania zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej na zabytku; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza...
z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., Stosownie do § 1b art. 149 p.p.s.a. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   24