Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol

II GSK 181/22 - Wyrok NSA z 2022-03-24

w Poznaniu z dnia 22 września 2021 r. w części tj. w punkcie 3 wyroku (stwierdzającym, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa) oraz w punkcie 4 wyroku...
jest także ujęcie w tej części uzasadnienia takich czynności, które mają znaczenie dla stwierdzenia, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, i ewentualnego...

I FSK 1558/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

z rażącym naruszeniem prawa; (3) zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych; (4) wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego grzywny w maksymalnej wysokości...
naliczonego nad należnym za październik 2015 r. oraz że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązał organ do dokonania zwrotu nadwyżki podatku...

II GSK 1092/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

- stanowiło rażące naruszenie prawa., Decyzją z [...] lutego 2016 r. SKO utrzymało w mocy swoją decyzję z [...] lutego 2015 r. Wskazało, że w świetle art. 138 § 1 pkt 2...
na decyzję SKO z [...] lutego 2016 r. Zarzuciła, że bezpodstawnie uznano, iż decyzja z [...] października 2008 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., WSA oddalił...

I OSK 2211/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

sprawy należy również stwierdzić, że zwłoka Prezydenta m. st. Warszawy ma charakter rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 149 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa podczas, gdy w treści uzasadnienia...

II GSK 453/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

, że przewlekłość w prowadzeniu postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 sentencji wyroku), a także zasądził od Prezesa UKE na rzecz skarżącej 357...
przeprowadzał czynności procesowe w sposób opieszały, a wielokrotne przekraczanie terminów oznacza, że organ prowadzi postępowanie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa...

I FSK 1909/07 - Wyrok NSA z 2009-02-24

. domagała się stwierdzenia nieważności tej decyzji z uwagi na rażące naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy...
, a jedynie ogólnikowo stwierdza, że wady te nie są rażące., 3.2. H. D. wskazała jako podstawę nieważności rażące naruszenie prawa poprzez zastosowanie niewłaściwej stawki...

II SAB/Op 44/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

, w punkcie 2 zapisane zostało, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z uzasadnienia wyroku jednoznacznie jednak wynika, że w stanie faktycznym...
zaistnienia w sprawie, przesłanki rażącego naruszenia prawa. Stąd orzeczenie o sprostowaniu zapadłego w sprawie wyroku, jest zasadne., W związku z powyższym, Sąd działając...

II FSK 735/09 - Postanowienie NSA z 2010-10-28

także, że pełnomocnik podatnika podczas rozprawy wskazał, że Sąd pierwszej instancji nie dostrzegł faktu, rażącego naruszenia prawa przez organy podatkowe. Pełnomocnik dodał...
w sprawie o sygnaturze akt II FSK 735/09 nie zauważył, że decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 14 kwietnia 2008 roku została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

I SAB/Go 4/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-02

i przewlekłego prowadzenia postępowania, które miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył Burmistrzowi Gminy i Miasta grzywnę w wysokości 1.000 zł oraz zasądził od organu...
sprawy;, 2) stwierdzenie, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie sprawy przez Burmistrza miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) zobowiązanie Burmistrza...

I SAB/Go 6/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-02

prowadzenia postępowania, które miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył Burmistrzowi Gminy i Miasta grzywnę w wysokości 1.000 zł oraz zasądził od organu...
;, 2) stwierdzenie, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie sprawy przez Burmistrza miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) zobowiązanie Burmistrza...
1   Następne >   +2   +5   7