Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Wa 225/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

w decyzji, czy została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) ograniczenie się przez organ do zmiany ustaleń faktycznych stanowiących podstawę...
prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Cytowany przepis reguluje instytucję samokontroli, której celem...

II SA/Wa 1903/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

., wskazując na rażące naruszenie prawa poprzez niezastosowanie się do art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. i wydanie decyzji bez wznowienia postępowania., Wojewoda [...] decyzją...
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji., W uzasadnieniu podał, że rażące naruszenie prawa zachodzi w przypadku...

II SA/Wa 473/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-13

nieważność decyzji Starosty R. z dnia [...] kwietnia 2003 r. z powodu rażącego naruszenia prawa., Decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2003 r. na podstawie art. 6 pkt 6d...
2 kpa nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa, jak to sugerują skarżący w swoim wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji., O rażącym naruszeniu prawa...

I OSK 883/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

ustalenia stosunku pracy nie powoduje, że decyzja z dnia 12 lutego 1998 roku dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa, ponieważ w dniu wydawania decyzji istniały...
wydana z rażącym naruszeniem prawa. Powołując się na stanowiska wyrażane w doktrynie prawa Sąd stwierdził, że o rażącym naruszeniu prawa decyduje przede wszystkim...

II SA 1288/98 - Wyrok NSA z 1999-02-15

Za rażące naruszenie prawa stanowiące w myśl art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej uznać można tylko takie naruszenie...
tego zasiłku. W uzasadnieniu podał, że obie decyzje Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ od dnia 1 stycznia 1997 r. weszła...

IV SA/Gl 1054/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

., Wskazane zestawienie stanowi katalog zamknięty przyczyn stwierdzenia nieważności decyzji. Ponadto godzi się podkreślić, że rażące naruszenie prawa, w rozumieniu art...
, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, jest wyraźne wykazanie, jaki konkretny przepis został naruszony i dlaczego naruszenie należy ocenić jako rażące., W konsekwencji...

III SA/Gd 491/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-12

na uwzględnienie., W odwołaniu od w/w decyzji S. M. wniósł o stwierdzenie rażącego naruszenia prawa gdyż treść wydanego rozstrzygnięcia ogranicza dalszą ochronę praw...
. wniósł o stwierdzenie wydania decyzji organu odwoławczego z rażącym naruszeniem prawa., W ocenie skarżącego organ odwoławczy nie zastosował się bowiem do argumentacji...

II SA/Wa 57/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-24

istnienia jednej z przesłanek pozytywnych ustanowionych w art. 156 § 1 k.p.a., Powołując się na orzecznictwo, organ wskazał, że rażące naruszenie prawa, które zainteresowana...
, że w świetle orzecznictwa rażące naruszenie prawa ma miejsce wówczas, kiedy orzeczenie wydane przez organ w sposób ewidentny odbiega od normy prawnej, przy czym wykładnia...

I OSK 1082/08 - Wyrok NSA z 2009-06-05

[...] marca 2004 r. nr [...] zarzucając wydanie decyzji bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 kpa)., Decyzją z dnia 6 kwietnia 2007 r...
z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją...

II SA/Wa 3895/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

się na orzeczenia sądów administracyjnych, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić w przypadku, gdy z zebranych dowodów wyprowadzono wnioski oczywiście niezgodne z ich treścią...
nieważnościowego w oparciu o art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. z powodu rażącego naruszenia prawa, nie jest powtórne rozstrzygnięcie sprawy załatwionej decyzją merytoryczną. Tym samym...
1   Następne >   +2   +5   +10   44