Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol

II SA/Go 40/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-09

ewidencyjnym [...] ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu WIOŚ wskazał, że podstawę prawną do wydania...
ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. niezgodnie z art. 13a ust. 1 wymienionej ustawy, który to w sposób wyraźny konstytuuje zakaz zbierania komunalnych osadów...

II SA/Ol 450/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-16

na wytwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości 75 000 mg/rok, wskazując, że wspomniana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu organ podniósł...
zastosowanie, tj. przyjęcie, że decyzja Prezydenta Miasta z '[...]' została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a także art. 7 kpa poprzez wadliwe ustalenie, że Zakład...

IV SA/Wa 710/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-09

[...], jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa., W wyroku z 7 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA/Wal 199/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił ww. decyzje Ministra...
naruszenia prawa. Reasumując rozważania prowadzone w odniesieniu do stwierdzenia nieważności danego aktu administracyjnego, w tym wydania go z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wr 473/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-16

. z treścią przepisów prawa, wobec czego nie może być mowy o rażącym naruszenia prawa dającym podstawę do stwierdzenia nieważności tej decyzji. Zdaniem strony...
: 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio...

II SA/Wr 321/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-19

możliwości stwierdzenia nieważności opisanej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Jak argumentowano, decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów prawa...
to w obecnej sytuacji spółki rażącego naruszenia prawa, co szczegółowo opisano w opinii. Zgodnie z treścią opinii, biorąc pod uwagę ilość wątpliwości interpretacyjnych co do treści...

II SA/Kr 894/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-31

, że w sprzeciwie Prokurator Rejonowy w B wskazał na rażące naruszenie prawa, jako podstawę weryfikacji decyzji organu I instancji. Dalej organ obszernie przedstawił...
wykładnię pojęcia 'rażące naruszenie prawa' w oparciu o rozważania z orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz nauki prawa administracyjnego., W związku z tym organ...

IV SA/Wa 2956/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

. 156 § 2 k.p.a. (z powodu rażącego naruszenia prawa)., Kolegium nie dopatrzyło się zaś, aby w/w decyzja Starosty P. naruszała art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach...
odmawia stwierdzenia nieważności decyzji. Naruszenie prawa ma charakter rażący, gdy akt administracyjny, został wydany wbrew zakazowi lub nakazowi ustanowionemu...

II SAB/Wr 12/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-21

one charakter rażącego naruszenia prawa; III. przyznaje od skarżonego organu na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); IV. zasądza...
postępowania; 3) stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4) przyznanie od organu na rzecz skarżącej sumę pieniężną w wysokości...

II SA/Bk 709/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-23

na wydanie decyzji w tym zakresie z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 u.o.g.r.l. oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
i budynków - to sam fakt rozbieżności w interpretacji co do zakresu związania organu zapisami ewidencji świadczy o braku rażącego naruszenia prawa (interpretacja...

II SA/Gl 1651/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-20

, ale nie może być podstawą do stwierdzenia naruszenia prawa w stopniu rażącym. Kolegium podzieliło również stanowisko wyrażone w decyzji Wójta co do możliwości...
, w którym te okoliczności byłyby ustalane. Natomiast odmienna interpretacja przepisów przez nie stanowi o rażącym naruszeniu prawa., W skardze na powyższą decyzję ŚWIOŚ zarzucił Kolegium...
1   Następne >   +2   +5   +10   55