Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

IV SA/Po 679/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-06

wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. W doktrynie oraz orzecznictwie SN i NSA wyróżnia się trzy różne stanowiska odnośnie treści pojęcia rażące...
pojęcia rażącego naruszenia prawa, zawartego w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Znaczenia tego terminu należy poszukiwać w orzecznictwie i doktrynie. Orzecznictwo wskazuje...

IV SAB/Wa 38/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza od Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w [...] na rzecz małoletniej R. S...
, że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3 sentencji wyroku). Organ odmówił załatwienia tej sprawy, mylnie sądząc, że zachodzą okoliczności...

IV SAB/Wa 268/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w [...] na rzecz skarżącego Y. K. kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem...
w zw. z art. 58 ust. 1 Prawa konsularnego)., Sąd uznał równocześnie, że bezczynność Konsula miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). Ustawodawca...

IV SA/Wa 2095/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

Obywatelskiej w [...] z [...] lutego 1982 r. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa;, - naruszenie przepisów postępowania w postaci art. 7, 8, 9 k.p.a. poprzez...
się, że tylko stwierdzone, a nie domniemane rażące naruszenie prawa może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności decyzji stosownie do art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (zob. np. wyroki...

II OSK 96/20 - Wyrok NSA z 2020-10-21

7 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądził...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz wyznaczył termin 7 dni na rozpatrzenie wniosku. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że w postępowaniu paszportowym bezczynność konsula...

IV SAB/Wa 66/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Konsula Rzeczypospolitej...
. naruszenie art. 51 i 58 ust. 1 w zw. z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (tj. Dz.U. 2018, poz. 2141) w zw. z art. 6, 39 ust.1 i art. 43 ust. 1...

IV SAB/Wa 102/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

Polskiej w [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w [...] na rzecz skarżącego E. O. kwotę 580 (pięćset...
, że warunkiem wniesienia skargi jest wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, w myśl art. 52 ust. 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II OSK 425/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

skarżąca M. S., zarzucając zaskarżonemu wyrokowi:, - rażące naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o dokumentach...
zasadom obowiązującego prawa administracyjnego, bowiem organ był zobowiązany przepisami Konstytucji RP do działania na podstawie i w granicach prawa, a nie na podstawie...

III SAB/Kr 54/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-13

zaniechanych czynności;, - stwierdzenie, że bezczynność Wojewody miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - stwierdzenie, że skarżącemu przysługuje uprawnienie do zwrotu...
prowadzenia postępowania., Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszania prawa...

II OSK 480/15 - Wyrok NSA z 2015-05-22

nieusunięcia tych braków, ale także bezzasadnie zaniechał wydania decyzji odmownej w sprawie., Opisana bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, gdyż organ...
, że warunkiem wniesienia skargi jest wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, w myśl art. 52 § 4 p.p.s.a. W ocenie Sądu, należy podzielić argumentację pełnomocnika...
1   Następne >   2