Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

nieważności decyzji może być m.in. przesłanka 'rażącego naruszenia prawa', o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.. Przesłanka ta istnieje w sytuacji, gdy decyzja...
jest ewidentnie, w sposób niebudzący wątpliwości, sprzeczna z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' może być zatem...

II OSK 515/09 - Wyrok NSA z 2010-03-11

wyżej opisanej decyzji Kolegium z dnia [...] marca 2007r., zarzucając zaskarżonej decyzji rażące naruszenie prawa, tj. art. 28 ust. 2, art. 4 pkt 11, art. 11 ust. 1 ustawy...
, to nie można kwestionowanej decyzji Kolegium zarzucić rażącego naruszenia prawa z tego powodu, że ocena tego dowodu dokonana przez Kolegium w postępowaniu zakończonym sporną decyzją - różni...

II SA/Op 413/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-01

sankcję nieważności z naruszeniami prawa o szczególnej wadze. W oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych organ stwierdził, że rażące naruszenie prawa w rozumieniu art...
polityki rolnej Unii Europejskiej, powołał się na regulacje art. 6, art. 10, art. 9 K.p.a., a także art. 9 Konstytucji oraz pojęcie rażącego naruszenia prawa i wskazał...

I OSK 2692/17 - Wyrok NSA z 2018-05-07

konturu klasyfikacyjnego opisanego jako LsIV, nie można decyzji Starosty L. z dnia [...] października 2009r. znak: [...] zarzucić rażącego naruszenia prawa, w tym przepisów...
ustawy o lasach poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. wbrew postanowieniom miejscowego planu...

II OSK 2261/12 - Wyrok NSA z 2014-02-19

ewidencyjnej nr [...], w obrębie ewidencyjnym [...], położonej przy ulicy [...], została wydana bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem skarżącej, Skarb Państwa...
Ministra została wydana bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie skarżącej, naruszone zostało zagwarantowane w art. 64 Konstytucji prawo do własności...

II SA/Ke 460/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-24

wydana z rażącym naruszeniem prawa t.j. art. 51 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Powierzchnia wykazana w czasie kontroli - 15,91...
101/98 oraz NSA w Warszawie V SA 2998/99. w których sąd dokonał wykładni pojęcia rażącego naruszenia prawa., Na powyższe rozstrzygnięcie A. M. wniosła skargę...

II OSK 500/18 - Wyrok NSA z 2018-05-16

działki nr [...] i [...];, II. stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, III. wymierzył Staroście C. grzywnę w kwocie 1000...
nr [...] i [...] pod nasadzenia leśne;, 3. stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4. wymierzenie Staroście C. grzywny...

II OSK 3310/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

nr [...];, II. stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, III. wymierzył Staroście C. grzywnę w kwocie 1000 zł;, IV. przyznał...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4. wymierzenie Staroście C. grzywny za dopuszczenie się przewlekłości w prowadzonym postępowaniu z rażącym naruszeniem prawa 'w warunkach...

VIII SA/Wa 664/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

, która:, 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy...
., Przesłanką stwierdzenia nieważności szczególnie rozważaną na gruncie przedmiotowej sprawy było wydanie aktu z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa). Rażące...

II SAB/Lu 109/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-28

, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Staroście grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych); IV. przyznaje...
miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 4/ za dopuszczenie się przewlekłości w prowadzonym postępowaniu z rażącym naruszeniem prawa 'w warunkach recydywy' wymierzenie...
1   Następne >   +2   +5   10