Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

nieważności decyzji może być m.in. przesłanka 'rażącego naruszenia prawa', o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.. Przesłanka ta istnieje w sytuacji, gdy decyzja...
jest ewidentnie, w sposób niebudzący wątpliwości, sprzeczna z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' może być zatem...

I OSK 2321/15 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., a zatem zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Odnosząc się do zarzutu Prezydenta Miasta...
[...] z dnia [...] października 1966 r., zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania...

I OSK 3519/15 - Wyrok NSA z 2017-12-05

powyższego wniosku SKO w W. decyzją z dnia [...]r. nr [...] stwierdziło nieważność powołanej decyzji z dnia, [...] r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja...
niedopuszczalne było jego późniejsze przywrócenie. Tym samym decyzja z dnia [...] r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego...

I OSK 251/19 - Wyrok NSA z 2020-10-27

ocenione jako rażące naruszenie prawa., W ocenie organu nadzoru niezasadny jest też zarzut rażącego naruszenia prawa wynikający z wydania orzeczenia z [...] czerwca 1954 r...
. Również pominięcie w decyzji z 1954 r. pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych - zdaniem organu - nie wiąże się z rażącym naruszeniem prawa...

II FSK 2417/10 - Wyrok NSA z 2012-06-14

sprzeciw przyjęcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zaskarżonej decyzji odmiennego stanowiska odnośnie art. 90 TWE jest rażącym naruszeniem prawa, albowiem przepis...
jakichkolwiek towarów w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Kolegium przytoczyło poglądy prezentowane w orzecznictwie co do rażącego naruszenia prawa. Powołując się na wyrok NSA...

I OSK 742/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywnę...
przez Sąd skargi na bezczynność, który wyrokiem z 8 maja 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 509/12 stwierdził jednocześnie, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wa 354/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

nauczyciela kontraktowego. Uznanie, iż decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa wymagało ustalenia, czy posiadane przez skarżącego kwalifikacje znacznie odbiegały...
nieważności decyzji jest ustalenie, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Tak nie postąpiły organy nadzorcze, a także organ I instancji w niniejszej sprawie...

II OSK 2524/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w zakresie wymierzenia organowi administracji grzywny, 4. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania...
, stwierdził, że ta bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył organowi administracji grzywnę w wysokości 1.000 zł oraz zasądził od organu administracji...

III SA/Gl 1018/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-31

października 2010 r.)., Zdaniem pełnomocnika powyższe nieprawidłowości wyczerpują przesłankę rażącego naruszenia prawa określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...
na niezaistnienie w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu decyzji organ przedstawił ramy postępowania...

VI SA/Wa 822/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-20

[...] z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa., Spornej decyzji koncesyjnej z dnia [...] kwietnia 1997 r. skarżące stowarzyszenie zarzuciło naruszenie:, - art. 22...
termin rozpoczęcia działalności stanowi - w opinii skarżącego stowarzyszenia - rażące naruszenie prawa. Strona skarżąca przytoczyła orzeczenie NSA, z którego wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100