Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 2280/22 - Wyrok NSA z 2023-03-28

rażącego naruszenia prawa (pkt 2), zasądził na rzecz skarżącej zwrot kosztów postępowania (pkt 3)., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie sprawy...
Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji, stwierdził, że doszło do bezczynności organu, która miała charakter rażącego naruszenia prawa oraz zasądził zwrot kosztów postępowania., Sąd...

VI SA/Wa 2257/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

1800 skarżące spółki podniosły, że podczas przetargu doszło do rażącego naruszenia prawa powszechnego, jak również interesów uczestników przetargu., Prezes UKE decyzją...
przetargu w sposób, o którym mowa w art.118 d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne. W ocenie Sądu I instancji, przesłanka rażącego naruszenia prawa...

II GSK 153/19 - Wyrok NSA z 2022-06-28

, czy też wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Podejście organu administracji do rozumienia przepisu art. 40 ust 2 ustawy - Prawo telekomunikacyjne nie było, zdaniem Sądu...
kryterium oceny zaktualizowania się przesłanki stwierdzenia nieważności wymienionej decyzji, jako wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, o której mowa...

II GSK 373/08 - Wyrok NSA z 2008-12-11

decyzję przez pryzmat przesłanek określonych w przepisie 156 k.p.a. a ocena ta, zdaniem Sądu, nosi cechy rażącego naruszenia prawa. Gdyby bowiem organ miał wzgląd...
sprowadziły się do naruszenia przepisu art. 161 § 1 k.p.a. w stopniu rażącym. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa ponieważ istniała...

VI SAB/Wa 41/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz K. kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem...
'[...]' ., I. wniosła o stwierdzenie przewlekłego prowadzenia postępowania; stwierdzenie, że stan przewlekłości, o którym mowa w pkt 1, miał miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II GSK 490/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

wykładnię celowościową tychże przepisów' (str. 8 uzasadnienia zaskarżonego wyroku) oraz przyjęcie, iż nie doszło do rażącego naruszenia prawa w związku z nałożeniem na P.T.C....
zarzutom skarżącej nie można przyjąć, że decyzja z dnia [...] grudnia 2004 r. w zakwestionowanym zakresie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Odnosząc...

VI SAB/Wa 4/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w prowadzeniu postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezesa...
'., Skarżąca wniosła o:, 1. stwierdzenie, stosownie do art. 149 § 1 p.p.s.a., że bezczynność Prezesa UKE stanowi rażące naruszenie prawa lub ewentualnie, w razie wykazania...

II GSK 2230/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

częstotliwości - umorzył postępowanie w zakresie bezczynności organu, stwierdził, że bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
w niniejszej sprawie, stwierdzenie, że Prezes UKE dopuścił się bezczynności, stwierdzenie, że bezczynność Prezesa UKE miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie...

II GSK 2229/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

częstotliwości, umorzył postępowanie w zakresie bezczynności organu, stwierdził, że bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
2016 r., w pkt 1 umorzył postępowanie w zakresie bezczynności organu, w pkt 2 stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz w pkt 3 zasądził...

II GSK 2619/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

częstotliwości, umorzył postępowanie w zakresie bezczynności organu, stwierdził, że bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
2016 r., w pkt 1 umorzył postępowanie w zakresie bezczynności organu, w pkt 2 stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz w pkt 3 zasądził...
1   Następne >   +2   +5   +10   25