Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

III SAB/Kr 89/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-06

I. stwierdza, że Prezydent Miasta dopuścił się bezczynności, II. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. umarza postępowanie w zakresie...
wydania orzeczenia oraz stwierdzenia, że bezczynność Prezydenta Miasta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu skargi G. M. podniósł, że zgodnie z treścią art...

IV SA/Wr 291/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-28

sprawy dokonanej przez organ I instancji stanowi rażące naruszenie prawa i uniemożliwia stronie przeprowadzenie drogi odwoławczej przewidzianej przepisami prawa...
I Instancji należy uznać za formalne rozstrzygnięcie, jednakże wydane z rażącym naruszeniem prawa, gdyż nie spełnia wymogów formalnych wynikających z art. 107 §1 k.p.a.,, 3...

II SAB/Ol 87/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-26

ppsa., stwierdzono w pkt. II i III wyroku, że w prowadzonym postępowaniu bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i wobec tego nie wymierzono organowi...
naruszeniem prawa; III. nie wymierza organowi grzywny; IV. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie adwokatowi P. Ch. kwotę 240 złotych...

IV SAB/Wr 51/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-20

organu nastąpiła z rażący naruszeniem prawa, przyznanie od organu sumy pieniężnej w wysokości 3.000 złotych oraz zasądzenie kosztów postępowania w wysokości dwukrotności...
stawki określonej przepisami prawa. Skarga oparta została na zarzutach naruszenia o przepisów art. 7 ust. 3 i art. 14 u.p.z. oraz art. 22 ust. 5 u.p.z., W uzasadnieniu...

VII SA/Wa 2311/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

zgromadzenia jest naruszeniem konstytucyjnego prawa do wolności zgromadzeń., Decyzją z [...] maja 2019 r., znak: [...], Rektor [...] utrzymał w mocy własne rozstrzygnięcie...
administracji publicznej. Z brzmienia zaś art. 145 § 1 p.p.s.a. wynika, że w wypadku, gdy sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy...

II SA/Bd 242/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-07

lub postanowienie organu administracji uchyla to rozstrzygnięcie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b...
) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik...

IV SA/Wa 3459/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

odpowiada prawu. Odwołujący zarzucili organowi I instancji naruszenie zarówno art. 12 ust. 1 Prawa o zgromadzeniach (przesłanek materialnoprawnych) jak i art. 12 ust. 2...
r. Zapowiedzi te nie zostały jednak spełnione. Takie postępowanie Organu stanowi rażące naruszenie zasady szybkości postępowania, wyrażonej w art. 12 § 1 k.p.a....