Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

VI SA/Wa 1755/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa., W dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Rażące naruszenie prawa jest bowiem z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu...

I SA/Wa 637/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

[...] grzywnę w wysokości 200 (dwieście) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza...
. Okoliczność ta uzasadnia także stwierdzenie, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Z uwagi na powyższe...

II GSK 2000/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Według ugruntowanych poglądów orzecznictwa i doktryny zarzut rażącego...
naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości. O rażącym naruszeniu prawa mówić można tylko wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia...

III RN 107/99 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1999-12-02

w Lublinie z dnia 30 grudnia 1998 r. /II SA/Lu 1649/98/, zarzucając mu rażące naruszenie prawa przez błędną wykładnię i nieprawidłowe zastosowanie art. 16 ust. 1 - ust. 4 ustawy...
, które dotyczą przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Znamiona takie spełnia zaskarżone 'pismo', skoro wynika...

IV SA/Wa 1941/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-23

podniesiono, że ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem 'F.' dokonane zostało z rażącym naruszeniem prawa. Pozostawanie przedsiębiorstwa pod przymusowym...
administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego., Sąd, badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej powołane przepisy...

I OSK 1172/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

postępowania, tj. art. 134 § 1 w związku z art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi na skutek nieuwzględnienia przez sąd rażącego...
w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Przemyślu z dnia [...] wydaną z wyżej wymienionym naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego', 2. naruszenie prawa...

III RN 180/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-10-15

zakwestionowanych wyrobów., Przedsiębiorca Marek K. zwrócił się do Inspektora Kontroli Skarbowej w dniu 21 października 2000 r. z wnioskiem o usunięcie naruszenia prawa. Jego zdaniem...
oraz wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyniku kontroli, przytaczając argumentację zawartą w piśmie wzywającym Inspektora Kontroli Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa...

IV SA/Wa 1877/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, co, w konsekwencji doprowadziło do rażącego naruszenia słusznego interesu, strony w postępowaniu administracyjnym...
. akt: [...]. Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania, a w szczególności:, 1) naruszenie art. 42 k.c. realizowane...

II SA/Ka 1449/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2003-05-15

przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich, bądź też od wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sytuacji...
/z mocy prawa/, której adresatem jest przedsiębiorca wprowadzający do obrotu towary nieposiadające wymaganego certyfikatu. W przypadkach takich nie wydaje się decyzji...

II SA 59/98 - Wyrok NSA z 1998-03-24

jest czuwanie nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień...
w sposób wyczerpujący, nie nastąpiło zatem w omawianej sprawie naruszenie zasady wyrażonej w art. 12 par. 1 Kpa., Stwierdzenie strony, że pomiar odbył się na nierównej nawierzchni...