Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

zaskarżonej decyzji z art. 156 § 1 pkt 2 Kpa;, II. prawa materialnego:, II.1. naruszenie art. 4 pkt 1 utk w zw. z art. 29 ust. 1b utk oraz cz. I pkt 1 i 2 Załącznika...
na wynik sprawy:, I.1. rażące naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, tj. art. 7, 8, 11, 75, 76, 77, 80, 107 § 1 i § 3, 136 § 1 w zw. z art. 127 § 3 i 15 Kpa...

I OSK 1766/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

w Jaworznie, obręb [...], została wydana z rażącym naruszeniem prawa;, 3) naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, tj. art. 7...
Polskie Koleje Państwowe działką nr 50 o pow. 0,0521 ha., położoną w Jaworznie, obręb [...], w sytuacji, gdy decyzja ta nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Go 39/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-11

). Rozpoznanie zażalenia w takim stanie rzeczy prowadziłoby do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., bowiem walor ostateczności postanowienia...
umorzenia postępowania i uchylenia tytułów zapłaty opłat dodatkowych za parkowanie zarzucając naruszenie zasad równości wobec prawa i dyskryminację osób niepełnosprawnych...

II SA/Łd 1399/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-17

)., W przedmiotowej sprawie, sąd ocenił, że decyzja [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia [...]r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
są natomiast bezwzględnie wiążące w tym znaczeniu, że decyzja, która nie mieści się w ramach tego przepisu, stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

VII SA/Wa 1281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

';, rażące naruszenie prawa materialnego, poprzez błędną interpretację art. 14, ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 4 pkt 6) ustawy prawo o transporcie kolejowym,, wyrażającą...
jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a. z tego powodu, iż naruszenie przepisu art. 139 k.p.a. zawierającego normę gwarancyjną dla odwołującej...

VII SA/Wa 2579/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-23

tej decyzji wskazała na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Podniosła, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-512/10...
naruszeniem prawa., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego postanowieniem z dnia [...] czerwca 2014 r. znak: [...], działając na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca...

VII SA/Wa 2578/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-23

zarządzanej przez PKP [...] na rozkład jazdy pociągów [...]., Skarżąca wnosząc o stwierdzenie nieważności tej decyzji wskazała na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa...
kolejowej, przesądza o tym, że Decyzja jest dotknięta kwalifikowaną wadą prawną, tj. została wydana z rażącym naruszenie prawa., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego...

II SA/Łd 1271/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-24

i 2 k.p.a. rodzaje rozstrzygnięć są bezwzględnie wiążące w tym znaczeniu, że decyzja, która nie mieści się w ramach tego przepisu, stanowi rażące naruszenie prawa...
rozpoznania odwołania., Mając na uwadze wykazane wyżej rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a tym samym nieważność zaskarżonej decyzji, z mocy art. 145...

VII SA/Wa 967/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

jej nieważnością - rażące naruszenie prawa, w szczególności: obrazę przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ,art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym...
przez skarżącego obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa:, 1) art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym ( zwanej dalej uotk )., 2) § 1...

VII SA/Wa 2668/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

w całości zarzucając jej na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kpa rażące naruszenie prawa, w szczególności obrazę przepisów art. 5 ust. 5 , art. 10 ust. 1 pkt.4, art.13 ust...
[...] sierpnia 2013 r. w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest bezzasadne i podjęte z rażącym naruszeniem przepisów prawa., W odpowiedzi na skargę organ...
1   Następne >   +2   4