Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

I OSK 1518/07 - Wyrok NSA z 2008-10-16

kwoty bazowej służącego do ustalenia miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku rozpoznania odwołania Minister Spraw...
wynikającą z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. polegająca na rażącym naruszeniu prawa dotyczy sytuacji, gdy podstawa prawna decyzji istnieje, jednak rozstrzygnięcie zawarte w decyzji...

II SA/Wa 814/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

k.p.a. W uzasadnieniu wniosku podała, że rozkaz wydano z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ nie zawierał uzasadnienia i pouczenia o środkach odwoławczych. Wskazała ponadto...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby...

II SA/Wa 220/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

, tj. 1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; 3) dotyczy sprawy już poprzednio...
ma charakter trwały; 6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; 7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Dalej wskazano, że rażące naruszenie prawa...

I OSK 122/14 - Wyrok NSA z 2015-06-18

K.p.a., stwierdził z urzędu nieważność powyższego rozkazu personalnego z uwagi na mnogość uchybień proceduralnych, które zakwalifikował jako rażące naruszenie prawa...
rozkaz personalny. W jego uzasadnieniu wyjaśnił pojęcie rażącego naruszenia prawa i wskazał na przepisy prawa materialnego, jakie miały zastosowanie przy wydawaniu...

I OSK 373/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

z powołanych przepisów, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast w myśl art...
. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., wskazuje, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wa 1464/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

przedmiotowych decyzji nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa wobec błędnej interpretacji przepisów prawa oraz brakiem dostatecznego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Wniósł...
nie może stanowić podstawy stwierdzenia nieważności decyzji ze względu na rażące naruszenie prawa zarzut odmiennej, błędnej interpretacji przepisu. Ponadto organ wskazał...

I OSK 1290/10 - Wyrok NSA z 2011-01-27

nr [...]z dnia [...] marca 2008 r. Komendanta Powiatowego Policji w D. został wydany z rażącym naruszeniem prawa, gdyż zajmowane przez K.L. stanowisko nie uprawnia do przyznania...
personalny Komendanta Powiatowego Policji w D. nr [...]z dnia [...] marca 2008 r. został wydany z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że na skutek tego rozstrzygnięcia...

II SA/Wa 520/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-03

2008 r. obarczony został wadą rażącego naruszenia prawa, która powoduje konieczność wyeliminowania go z obrotu prawnego na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 kpa., Pismem...
wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1732 z późn. zm.), poprzez uznanie, że mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa., Po rozpatrzeniu...

I OSK 2332/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa zachodzi wtedy, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa...
i gdy charakter tego naruszenia powoduje, że owo rozstrzygnięcie nie może być akceptowane jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. O rażącym naruszeniu prawa...

II SA/Wa 903/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

., W uzasadnieniu wniosku podała, że rozkaz wydano z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ nie zawierał uzasadnienia i pouczenia o środkach odwoławczych., Wskazała ponadto...
bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby niebędącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100