Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol

III SA/Gl 60/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-14

[...]r . jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Wyjaśniono, iż poddana kontroli Kolegium decyzja Starosty C. z [...] r. dotyczyła zmiany własnej decyzji Starosty C...
do stosowania warstwy izolacyjnej wbrew zakazowi zawartemu w przepisie §16a cyt. rozporządzenia., Powyższe, w ocenie Kolegium, stanowi rażące naruszenie prawa, gdyż dopuszcza...

II SA/Sz 1207/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-23

orzecznictwa sądowoadministracyjnego, definiującego pojęcie rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., organ stwierdził, że istotne znaczenie...
przy określeniu, iż zachodzi rażące naruszenie prawa, ma szczególnie duży ciężar gatunkowy stwierdzonego naruszenia oraz oczywista sprzeczność treści decyzji z przepisami...

VI SA/Wa 2489/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

do dnia [...] lipca 2004 r., Pełnomocnik przedsiębiorcy zarzucił powyższej koncesji rażące naruszenie prawa, tj.:, - art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r...
prawa., Pojęcie 'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. jest w orzecznictwie sądowym interpretowane następująco: 'Zarzut rażącego naruszenia...

VI SA/Wa 893/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Minister Środowiska stwierdził, iż przedmiotowa koncesja wydana została z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.), polegającym na niewyjaśnieniu wszystkich...
2012 r., że przedmiotowa koncesja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W obowiązującym wówczas porządku prawnym powinno to skutkować stwierdzeniem nieważności...

VI SA/Wa 2407/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

w terminie do dnia [...] lipca 2004 r., Pełnomocnik przedsiębiorcy zarzucił powyższej koncesji rażące naruszenie prawa, tj.:, - art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997...
naruszeniem prawa., Pojęcie 'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. jest w orzecznictwie sądowym interpretowane następująco: 'Zarzut rażącego...

II SA/Rz 515/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-21

[...] sierpnia 2012 r. Według Marszałka decyzja ta jest obarczona wadą rażącego naruszenia przepisów prawa, albowiem z uzasadnienia tej decyzji wynika, że zezwolenia udzielono...
użytków rolnych z mocą wsteczną stanowi rażące naruszenie prawa., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy A. sp. z o. o., reprezentowana przez adwokata J. Z. - wniosło...

II GSK 823/19 - Wyrok NSA z 2022-09-22

w tym, przepisów rozporządzenia Komisji. Tymczasem, jak to zostało już wskazane, rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., zachodzi wtedy, gdy treść decyzji...
' nad inwestycją., Następie Sąd wskazał, że o tym, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa, decyduje przede wszystkim oczywistość tego naruszenia, w tym przypadku...

III SA/Lu 557/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-29

., W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że w/w decyzja Starosty P. wydana została z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art.156 § 1 pkt 2 k.p.a. Koncesja obejmowała bowiem teren...
, w sytuacji gdy prawidłowe zastosowania przepisów prawa materialnego winno prowadzić do wniosku, iż decyzja Starosty P. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Sz 1197/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-22

a jedynie informacją, choć zupełnie zbędną, co jednak nie stanowi rażącego naruszenia prawa, jak też nie daje podstaw do twierdzenia, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej...
., Uzasadniając decyzję Kolegium w pierwszej kolejności rozważyło pojecie rażącego naruszenia prawa konkludując, że odnosi się ono do naruszenia zarówno prawa materialnego, procesowego...

II SA/Sz 1204/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-22

, choć zupełnie zbędną, co jednak nie stanowi rażącego naruszenia prawa, jak też nie daje podstaw do twierdzenia, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej. Trudno bowiem uznać...
Kolegium w pierwszej kolejności rozważyło pojecie rażącego naruszenia prawa konkludując, że odnosi się ono do naruszenia zarówno prawa materialnego, procesowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   20