Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

FSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

naruszenie prawa daje możliwość do uchylenia decyzji ostatecznej. Możliwość taką stwarza dopiero 'rażące' naruszenie prawa., Naruszenie prawa o rażącym charakterze występuje...
poz. 482 ze zm./ podniósł, iż odmienna interpretacja przepisów nie stanowi 'rażącego' naruszenia prawa, co potwierdza m.in. wyrok z dnia 12 grudnia 1988 r. III SA 481/88...

III ARN 31/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

tego mogła być zmieniona wyłącznie za ich zgodą. Zmiana zatem decyzji bez zgody strony, która na mocy tej decyzji nabyła prawo, stanowi rażące naruszenie prawa i skutkuje...
nieważności przyjęto rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ to - zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa - należało zbadać nie tylko to, czy naruszenie prawa...

I SA 1326/93 - Wyrok NSA z 1995-01-19

decyzji odwołał się Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny w L. zarzucając rażące naruszenie prawa materialnego, tj. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r...
K. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a w tym praw strony skarżącej jako wierzyciela., W odpowiedzi na skargę Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa podtrzymała...

III SA 2220/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa i o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., Izba Skarbowa w (...) wniosła o oddalenie skargi., Naczelny Sąd...
pracownikom kredytów wynikało z postanowień regulaminu przyjętego przez Zarząd Banku i przepisów prawa bankowego. Umowy miały charakter cywilnoprawny...

III SA 476/96 - Wyrok NSA z 1997-07-11

w sposób częstotliwy. Ponadto podnosił, że stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa wymaga wykazania rażącego naruszenia prawa, przy czym nie każde...
naruszenie prawa jest rażące, a decyduje o tym ocena skutków społeczno-gospodarczych, jakie dane naruszenie za sobą pociąga., W skardze skierowanej do Naczelnego Sądu...

III ARN 39/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-06-23

Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 1993 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego złożył rewizję nadzwyczajną, w której zarzucił temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa...
, a także naruszenie interesu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez obrazę art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zasady zaufania obywateli do Państwa i prawa oraz prawa...

VI SA/Wa 2519/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

, zanim wszedł w życie przepis ustawy mający stanowić materialno prawną podstawę decyzji;, - naruszenie przepisów prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na wynik...
Finansowej, mimo wadliwości tej decyzji;, -naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:, -art. 34 a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu...

I SA/Ka 1223/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-16

w W., zarzucono rażące naruszenie powyższych przepisów materialnoprawnych przez organ odwoławczy, który przyjął błędnie, że tożsame są przesłanki uzasadniające rozwiązanie...
W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów, nabytego z mocy prawa /art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce...

I SA 50/94 - Wyrok NSA z 1995-03-16

1 Kpa jako wydanego z rażącym naruszeniem art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związku zawodowe i organizacje społeczne...
w wyniku wprowadzenia stanu wojennego /Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17/ oznaczają nie tylko objęcie w posiadanie, ale także uzyskanie określonego prawa do przedmiotu posiadania...

I SA/Wr 2887/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-17

dowodowego, a w szczególności:, a/ przeprowadzenie postępowania dowodowego w sprawie z rażącym naruszeniem art. 180 Ordynacji podatkowej, tj. oparcie całości ustaleń...
prawa podatkowego oraz przepisów statystycznych jako usługa pośrednictwa finansowego, bo jest wykonywana przez podmiot szczególny, uprawiony do wykonywania usług...