Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol

II SAB/Po 159/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-14

, II. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu powyższego wniosku, III. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
, że bezczynność Wojewody miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenie na podstawie art. 149 § 1b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SAB/Wa 563/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

bez rażącego naruszenia prawa; 4) w pozostałym zakresie skargę oddala; 5) zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 340...
Socjalnej uznał, że organ dopuścił się przewlekłości, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., W dniu [...] maja 2019 r. do Wojewody wpłynęła skarga skierowana...

II SA/Wa 1080/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

sprawy, nie wykazał rażącego naruszenia prawa przy odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności powołanej decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] czerwca...
z tym przepisem przesłanką stwierdzenia nieważności jest ustalenie, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1...

OSK 1104/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

po tej dacie, stanowi w stosunku do nich rażące naruszenie prawa. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. decyzją z 20.09.2002 r. (...) odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji...
w dacie jej podjęcia przez organ administracyjny i stąd nie można uznać, że decyzja taka została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., W skardze...

II SAB/Go 14/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-05-23

. o wydanie zezwolenia na pracę, II. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. w pozostałym zakresie skargę...
uznał, ze Wojewoda dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie zarządził podjęcie środków zapobiegających bezczynności...

III SAB/Łd 67/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-14

wniosku z dnia 21 stycznia 2022 r. o udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 3. stwierdza, że bezczynność Wojewody Łódzkiego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
., W myśl art.149 § 1a ppsa jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

III SAB/Łd 68/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-14

wniosku z dnia 21 stycznia 2022 r. o udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca; 3. stwierdza, że bezczynność Wojewody Łódzkiego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Nadto, zgodnie z treścią art. 149...

IV SAB/Wa 958/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 pkt 1 i 3 oraz § 1a P.p.s.a.)., Z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas...

IV SAB/Wa 956/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-12

, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz strony...
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r poz. 2325 ze zm., dalej jako P.p.s.a.) - o stwierdzenie, że Urząd Pracy W. dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie...

IV SAB/Wa 959/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala skargę w pozostałym zakresie, IV. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz...
Miasta W. dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie Urzędu Pracy Miasta W. do załatwienia sprawy, wyznaczając 3-dniowy termin jej załatwienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   22