Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II OSK 948/15 - Wyrok NSA z 2015-07-10

, a w pkt 2 stwierdził, że bezczynność Sejmiku Województwa Podlaskiego nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach...
cechy rażącego naruszenia prawa. Sąd nie dopatrzył się bowiem w działaniu organu lekceważenia wnioskodawcy, czy też innych naruszeń prawa, poza nieprawidłową wykładnią...

III SA/Lu 120/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-03

administracyjnego. Zaskarżonej uchwale zarzucił rażące naruszenie prawa materialnego, tj.:, 1. naruszenie art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 15 września 2005 r...
stan zagrożenia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. Źródłem interesu prawnego lub uprawnienia jest zawsze norma prawa materialnego., Z uwagi na charakter...

IV SA/Gl 57/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-23

kosztów postępowania. Przywołanemu rozstrzygnięciu nadzorczemu zarzuciła rażące naruszenie prawa materialnego, a to art. 1 ust. 2 i art. 49 ust. 6 ustawy o referendum...
wymienionych wcześniej przepisów prawa materialnego oraz naruszenie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym poprzez jego niezastosowanie wyrażające się w stwierdzeniu...

II SA/Po 289/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-08

o rozpoznanie sprawy w terminie 14 dni stosownie do art. 20 ust. 2 zd. 1 u.r.l., stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały ze wskazaniem, że doszło do rażącego naruszenia...
prawa, zarządzenie przeprowadzenia referendum gminnego na wniosek mieszkańców w przedmiocie rozwiązania Zespołu Szkół w [...] oraz zasądzenie od Rady na rzecz inicjatora...

II SAB/Bk 36/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-18

oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa wskazując, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem skarga na niedotrzymanie...
przepisów postępowania jak i prawa materialnego. Wskazano na naruszenie przepisu art. 141 § 4 p.p.s.a. polegające na niepełnym, niedokładnym i chybionym zbadaniu sprawy, braku...

II SAB/Bk 59/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-24

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wskazał, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem skarga na niedotrzymanie przez Sejmik terminu...
. nie wywołała bezprzedmiotowości postępowania sądowego. Jednocześnie sąd nie mógł zobowiązać Sejmiku do wydania w określonym terminie uchwały, gdyż organ ten pozbawił się prawa...

II OSK 1934/16 - Wyrok NSA z 2016-11-29

portu lotniczego oraz stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa wskazując, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe, bowiem skarga...
materialnego i niewłaściwie zastosował przepisy tego prawa,, II. na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. naruszenie prawa materialnego:, 1) art. 170 w zw. z art. 62, art. 4 ust. 2...

III SA/Kr 899/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-26

referendum. Zdaniem organu, zaniechanie wykonania przez niego uchwały w sprawie nadania nazw ulicom stanowiłoby rażące naruszenie prawa i działanie przeciw Radzie Gminy...
administracyjnymi. Zgodnie bowiem z tym przepisem, sąd uwzględniając skargę na uchwałę stwierdza nieważność tej uchwały albo stwierdza, że została ona uchwalona z naruszeniem prawa...

II SA/Wa 447/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

w alfabecie Braille’a,, - niewskazanie w treści uchwały kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem referendum;, 3) naruszenie przepisów prawa poprzez podjęcie...
z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności., Przesłanki nieważności aktu organu gminy określone zostały w art. 91 ust. 1 zd. 1 ustawy...

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Sąd może uchylić zaskarżony akt, w oparciu o art. 148 p.p.s.a. Badaniu...
. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo sprzeczności z prawem uchwały lub zarządzenia, ustawodawca nie określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby...
1   Następne >   2